NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 5:17-21

5:17 anastav <450> (5631) de <1161> o <3588> arciereuv <749> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> sun <4862> autw <846> h <3588> ousa <1510> (5752) airesiv <139> twn <3588> saddoukaiwn <4523> eplhsyhsan <4130> (5681) zhlou <2205>

5:18 kai <2532> epebalon <1911> (5627) tav <3588> ceirav <5495> epi <1909> touv <3588> apostolouv <652> kai <2532> eyento <5087> (5639) autouv <846> en <1722> thrhsei <5084> dhmosia <1219>

5:19 aggelov <32> de <1161> kuriou <2962> dia <1223> nuktov <3571> hnoixen <455> (5656) tav <3588> yurav <2374> thv <3588> fulakhv <5438> exagagwn <1806> (5631) te <5037> autouv <846> eipen <2036> (5627)

5:20 poreuesye <4198> (5737) kai <2532> stayentev <2476> (5685) laleite <2980> (5720) en <1722> tw <3588> ierw <2411> tw <3588> law <2992> panta <3956> ta <3588> rhmata <4487> thv <3588> zwhv <2222> tauthv <3778>

5:21 akousantev <191> (5660) de <1161> eishlyon <1525> (5627) upo <5259> ton <3588> oryron <3722> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> kai <2532> edidaskon <1321> (5707) paragenomenov <3854> (5637) de <1161> o <3588> arciereuv <749> kai <2532> oi <3588> sun <4862> autw <846> sunekalesan <4779> (5656) to <3588> sunedrion <4892> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> gerousian <1087> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> apesteilan <649> (5656) eiv <1519> to <3588> desmwthrion <1201> acyhnai <71> (5683) autouv <846>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org