NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 4:5

4:5 egeneto <1096> (5633) de <1161> epi <1909> thn <3588> aurion <839> sunacyhnai <4863> (5683) autwn <846> touv <3588> arcontav <758> kai <2532> touv <3588> presbuterouv <4245> kai <2532> touv <3588> grammateiv <1122> en <1722> ierousalhm <2419>

Acts 4:23

4:23 apoluyentev <630> (5685) de <1161> hlyon <2064> (5627) prov <4314> touv <3588> idiouv <2398> kai <2532> aphggeilan <518> (5656) osa <3745> prov <4314> autouv <846> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> eipan <3004> (5627)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org