NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 4:10

4:10 gnwston <1110> estw <1510> (5749) pasin <3956> umin <5213> kai <2532> panti <3956> tw <3588> law <2992> israhl <2474> oti <3754> en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> nazwraiou <3480> on <3739> umeiv <5210> estaurwsate <4717> (5656) on <3739> o <3588> yeov <2316> hgeiren <1453> (5656) ek <1537> nekrwn <3498> en <1722> toutw <5129> outov <3778> paresthken <3936> (5758) enwpion <1799> umwn <5216> ugihv <5199>

Acts 4:12

4:12 kai <2532> ouk <3756> estin <1510> (5748) en <1722> allw <243> oudeni <3762> h <3588> swthria <4991> oude <3761> gar <1063> onoma <3686> estin <1510> (5748) eteron <2087> upo <5259> ton <3588> ouranon <3772> to <3588> dedomenon <1325> (5772) en <1722> anyrwpoiv <444> en <1722> w <3739> dei <1163> (5904) swyhnai <4982> (5683) hmav <2248>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org