NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 3:2-5

3:2 kai <2532> tiv <5100> anhr <435> cwlov <5560> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> autou <846> uparcwn <5225> (5723) ebastazeto <941> (5712) on <3739> etiyoun <5087> (5707) kay <2596> hmeran <2250> prov <4314> thn <3588> yuran <2374> tou <3588> ierou <2411> thn <3588> legomenhn <3004> (5746) wraian <5611> tou <3588> aitein <154> (5721) elehmosunhn <1654> para <3844> twn <3588> eisporeuomenwn <1531> (5740) eiv <1519> to <3588> ieron <2411>

3:3 ov <3739> idwn <1492> (5631) petron <4074> kai <2532> iwannhn <2491> mellontav <3195> (5723) eisienai <1524> (5750) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> hrwta <2065> (5707) elehmosunhn <1654> labein <2983> (5629)

3:4 atenisav <816> (5660) de <1161> petrov <4074> eiv <1519> auton <846> sun <4862> tw <3588> iwannh <2491> eipen <2036> (5627) bleqon <991> (5657) eiv <1519> hmav <2248>

3:5 o <3588> de <1161> epeicen <1907> (5707) autoiv <846> prosdokwn <4328> (5723) ti <5100> par <3844> autwn <846> labein <2983> (5629)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org