NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 3:1-16

3:1 petrov <4074> de <1161> kai <2532> iwannhv <2491> anebainon <305> (5707) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> epi <1909> thn <3588> wran <5610> thv <3588> proseuchv <4335> thn <3588> enathn <1766>

3:2 kai <2532> tiv <5100> anhr <435> cwlov <5560> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> autou <846> uparcwn <5225> (5723) ebastazeto <941> (5712) on <3739> etiyoun <5087> (5707) kay <2596> hmeran <2250> prov <4314> thn <3588> yuran <2374> tou <3588> ierou <2411> thn <3588> legomenhn <3004> (5746) wraian <5611> tou <3588> aitein <154> (5721) elehmosunhn <1654> para <3844> twn <3588> eisporeuomenwn <1531> (5740) eiv <1519> to <3588> ieron <2411>

3:3 ov <3739> idwn <1492> (5631) petron <4074> kai <2532> iwannhn <2491> mellontav <3195> (5723) eisienai <1524> (5750) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> hrwta <2065> (5707) elehmosunhn <1654> labein <2983> (5629)

3:4 atenisav <816> (5660) de <1161> petrov <4074> eiv <1519> auton <846> sun <4862> tw <3588> iwannh <2491> eipen <2036> (5627) bleqon <991> (5657) eiv <1519> hmav <2248>

3:5 o <3588> de <1161> epeicen <1907> (5707) autoiv <846> prosdokwn <4328> (5723) ti <5100> par <3844> autwn <846> labein <2983> (5629)

3:6 eipen <2036> (5627) de <1161> petrov <4074> argurion <694> kai <2532> crusion <5553> ouc <3756> uparcei <5225> (5719) moi <3427> o <3739> de <1161> ecw <2192> (5719) touto <5124> soi <4671> didwmi <1325> (5719) en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> nazwraiou <3480> peripatei <4043> (5720)

3:7 kai <2532> piasav <4084> (5660) auton <846> thv <3588> dexiav <1188> ceirov <5495> hgeiren <1453> (5656) auton <846> paracrhma <3916> de <1161> esterewyhsan <4732> (5681) ai <3588> baseiv <939> autou <846> kai <2532> ta <3588> sfudra <4974>

3:8 kai <2532> exallomenov <1814> (5740) esth <2476> (5627) kai <2532> periepatei <4043> (5707) kai <2532> eishlyen <1525> (5627) sun <4862> autoiv <846> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> peripatwn <4043> (5723) kai <2532> allomenov <242> (5740) kai <2532> ainwn <134> (5723) ton <3588> yeon <2316>

3:9 kai <2532> eiden <1492> (5627) pav <3956> o <3588> laov <2992> auton <846> peripatounta <4043> (5723) kai <2532> ainounta <134> (5723) ton <3588> yeon <2316>

3:10 epeginwskon <1921> (5707) de <1161> auton <846> oti <3754> outov <3778> hn <1510> (5713) o <3588> prov <4314> thn <3588> elehmosunhn <1654> kayhmenov <2521> (5740) epi <1909> th <3588> wraia <5611> pulh <4439> tou <3588> ierou <2411> kai <2532> eplhsyhsan <4130> (5681) yambouv <2285> kai <2532> ekstasewv <1611> epi <1909> tw <3588> sumbebhkoti <4819> (5761) autw <846>

3:11 kratountov <2902> (5723) de <1161> autou <846> ton <3588> petron <4074> kai <2532> ton <3588> iwannhn <2491> sunedramen <4936> (5627) pav <3956> o <3588> laov <2992> prov <4314> autouv <846> epi <1909> th <3588> stoa <4745> th <3588> kaloumenh <2564> (5746) solomwntov <4672> ekyamboi <1569>

3:12 idwn <1492> (5631) de <1161> o <3588> petrov <4074> apekrinato <611> (5662) prov <4314> ton <3588> laon <2992> andrev <435> israhlitai <2475> ti <5101> yaumazete <2296> (5719) epi <1909> toutw <5129> h <2228> hmin <2254> ti <5101> atenizete <816> (5719) wv <5613> idia <2398> dunamei <1411> h <2228> eusebeia <2150> pepoihkosin <4160> (5761) tou <3588> peripatein <4043> (5721) auton <846>

3:13 o <3588> yeov <2316> abraam <11> kai <2532> isaak <2464> kai <2532> iakwb <2384> o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> edoxasen <1392> (5656) ton <3588> paida <3816> autou <846> ihsoun <2424> on <3739> umeiv <5210> men <3303> paredwkate <3860> (5656) kai <2532> hrnhsasye <720> (5662) kata <2596> proswpon <4383> pilatou <4091> krinantov <2919> (5660) ekeinou <1565> apoluein <630> (5721)

3:14 umeiv <5210> de <1161> ton <3588> agion <40> kai <2532> dikaion <1342> hrnhsasye <720> (5662) kai <2532> hthsasye <154> (5668) andra <435> fonea <5406> carisyhnai <5483> (5683) umin <5213>

3:15 ton <3588> de <1161> archgon <747> thv <3588> zwhv <2222> apekteinate <615> (5656) on <3739> o <3588> yeov <2316> hgeiren <1453> (5656) ek <1537> nekrwn <3498> ou <3739> hmeiv <2249> marturev <3144> esmen <1510> (5748)

3:16 kai <2532> th <3588> pistei <4102> tou <3588> onomatov <3686> autou <846> touton <5126> on <3739> yewreite <2334> (5719) kai <2532> oidate <1492> (5758) esterewsen <4732> (5656) to <3588> onoma <3686> autou <846> kai <2532> h <3588> pistiv <4102> h <3588> di <1223> autou <846> edwken <1325> (5656) autw <846> thn <3588> oloklhrian <3647> tauthn <3778> apenanti <561> pantwn <3956> umwn <5216>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org