NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 2:22

2:22 andrev <435> israhlitai <2475> akousate <191> (5657) touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> ihsoun <2424> ton <3588> nazwraion <3480> andra <435> apodedeigmenon <584> (5772) apo <575> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> umav <5209> dunamesin <1411> kai <2532> terasin <5059> kai <2532> shmeioiv <4592> oiv <3739> epoihsen <4160> (5656) di <1223> autou <846> o <3588> yeov <2316> en <1722> mesw <3319> umwn <5216> kaywv <2531> autoi <846> oidate <1492> (5758)

Acts 2:43

2:43 egineto <1096> (5711) de <1161> pash <3956> quch <5590> fobov <5401> polla <4183> de <1161> terata <5059> kai <2532> shmeia <4592> dia <1223> twn <3588> apostolwn <652> egineto <1096> (5711)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org