NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 2:2-4

2:2 kai <2532> egeneto <1096> (5633) afnw <869> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> hcov <2279> wsper <5618> feromenhv <5342> (5730) pnohv <4157> biaiav <972> kai <2532> eplhrwsen <4137> (5656) olon <3650> ton <3588> oikon <3624> ou <3757> hsan <1510> (5713) kayhmenoi <2521> (5740)

2:3 kai <2532> wfyhsan <3700> (5681) autoiv <846> diamerizomenai <1266> (5730) glwssai <1100> wsei <5616> purov <4442> kai <2532> ekayisen <2523> (5656) ef <1909> ena <1520> ekaston <1538> autwn <846>

2:4 kai <2532> eplhsyhsan <4130> (5681) pantev <3956> pneumatov <4151> agiou <40> kai <2532> hrxanto <756> (5662) lalein <2980> (5721) eteraiv <2087> glwssaiv <1100> kaywv <2531> to <3588> pneuma <4151> edidou <1325> (5707) apofyeggesyai <669> (5738) autoiv <846>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org