NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 2:10

2:10 frugian <5435> te <5037> kai <2532> pamfulian <3828> aigupton <125> kai <2532> ta <3588> merh <3313> thv <3588> libuhv <3033> thv <3588> kata <2596> kurhnhn <2957> kai <2532> oi <3588> epidhmountev <1927> (5723) rwmaioi <4514> ioudaioi <2453> te <5037> kai <2532> proshlutoi <4339>

Acts 6:5

6:5 kai <2532> hresen <700> (5656) o <3588> logov <3056> enwpion <1799> pantov <3956> tou <3588> plhyouv <4128> kai <2532> exelexanto <1586> (5668) stefanon <4736> andra <435> plhrh <4134> pistewv <4102> kai <2532> pneumatov <4151> agiou <40> kai <2532> filippon <5376> kai <2532> procoron <4402> kai <2532> nikanora <3527> kai <2532> timwna <5096> kai <2532> parmenan <3937> kai <2532> nikolaon <3532> proshluton <4339> antiocea <491>

Acts 13:43

13:43 luyeishv <3089> (5685) de <1161> thv <3588> sunagwghv <4864> hkolouyhsan <190> (5656) polloi <4183> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> twn <3588> sebomenwn <4576> (5740) proshlutwn <4339> tw <3588> paulw <3972> kai <2532> tw <3588> barnaba <921> oitinev <3748> proslalountev <4354> (5723) autoiv <846> epeiyon <3982> (5707) autouv <846> prosmenein <4357> (5721) th <3588> cariti <5485> tou <3588> yeou <2316>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org