NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 27:29-30

27:29 foboumenoi <5399> (5740) te <5037> mh <3361> pou <4225> kata <2596> traceiv <5138> topouv <5117> ekpeswmen <1601> (5632) ek <1537> prumnhv <4403> riqantev <4496> (5660) agkurav <45> tessarav <5064> huconto <2172> (5711) hmeran <2250> genesyai <1096> (5635)

27:30 twn <3588> de <1161> nautwn <3492> zhtountwn <2212> (5723) fugein <5343> (5629) ek <1537> tou <3588> ploiou <4143> kai <2532> calasantwn <5465> (5660) thn <3588> skafhn <4627> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> profasei <4392> wv <5613> ek <1537> prwrhv <4408> agkurav <45> mellontwn <3195> (5723) ekteinein <1614> (5721)

Acts 27:40

27:40 kai <2532> tav <3588> agkurav <45> perielontev <4014> (5631) eiwn <1439> (5707) eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> ama <260> anentev <447> (5631) tav <3588> zeukthriav <2202> twn <3588> phdaliwn <4079> kai <2532> eparantev <1869> (5660) ton <3588> artemwna <736> th <3588> pneoush <4154> (5723) kateicon <2722> (5707) eiv <1519> ton <3588> aigialon <123>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org