NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 24:1-27

24:1 meta <3326> de <1161> pente <4002> hmerav <2250> katebh <2597> (5627) o <3588> arciereuv <749> ananiav <367> meta <3326> presbuterwn <4245> tinwn <5100> kai <2532> rhtorov <4489> tertullou <5061> tinov <5100> oitinev <3748> enefanisan <1718> (5656) tw <3588> hgemoni <2232> kata <2596> tou <3588> paulou <3972>

24:2 klhyentov <2564> (5685) de <1161> [autou] <846> hrxato <756> (5662) kathgorein <2723> (5721) o <3588> tertullov <5061> legwn <3004> (5723) (24-3) pollhv <4183> eirhnhv <1515> tugcanontev <5177> (5723) dia <1223> sou <4675> kai <2532> diorywmatwn <2735> ginomenwn <1096> (5740) tw <3588> eynei <1484> toutw <5129> dia <1223> thv <3588> shv <4674> pronoiav <4307>

24:3 panth <3839> te <5037> kai <2532> pantacou <3837> apodecomeya <588> (5736) kratiste <2903> fhlix <5344> meta <3326> pashv <3956> eucaristiav <2169>

24:4 ina <2443> de <1161> mh <3361> epi <1909> pleion <4119> se <4571> egkoptw <1465> (5725) parakalw <3870> (5719) akousai <191> (5658) se <4571> hmwn <2257> suntomwv <4935> th <3588> sh <4674> epieikeia <1932>

24:5 eurontev <2147> (5631) gar <1063> ton <3588> andra <435> touton <5126> loimon <3061> kai <2532> kinounta <2795> (5723) staseiv <4714> pasin <3956> toiv <3588> ioudaioiv <2453> toiv <3588> kata <2596> thn <3588> oikoumenhn <3625> prwtostathn <4414> te <5037> thv <3588> twn <3588> nazwraiwn <3480> airesewv <139>

24:6 ov <3739> kai <2532> to <3588> ieron <2411> epeirasen <3985> (5707) bebhlwsai <953> (5658) on <3739> kai <2532> ekrathsamen <2902> (5656)

24:7

24:8 par <3844> ou <3739> dunhsh <1410> (5695) autov <846> anakrinav <350> (5660) peri <4012> pantwn <3956> toutwn <5130> epignwnai <1921> (5629) wn <3739> hmeiv <2249> kathgoroumen <2723> (5719) autou <846>

24:9 sunepeyento <4934> (5639) de <1161> kai <2532> oi <3588> ioudaioi <2453> faskontev <5335> (5723) tauta <5023> outwv <3779> ecein <2192> (5721)

24:10 apekriyh <611> (5662) te <5037> o <3588> paulov <3972> neusantov <3506> (5660) autw <846> tou <3588> hgemonov <2232> legein <3004> (5721) ek <1537> pollwn <4183> etwn <2094> onta <1510> (5752) se <4571> krithn <2923> tw <3588> eynei <1484> toutw <5129> epistamenov <1987> (5740) euyumwv <2115> ta <3588> peri <4012> emautou <1683> apologoumai <626> (5736)

24:11 dunamenou <1410> (5740) sou <4675> epignwnai <1921> (5629) oti <3754> ou <3756> pleiouv <4119> eisin <1510> (5748) moi <3427> hmerai <2250> dwdeka <1427> af <575> hv <3739> anebhn <305> (5627) proskunhswn <4352> (5694) eiv <1519> ierousalhm <2419>

24:12 kai <2532> oute <3777> en <1722> tw <3588> ierw <2411> euron <2147> (5627) me <3165> prov <4314> tina <5100> dialegomenon <1256> (5740) h <2228> epistasin <1999> poiounta <4160> (5723) oclou <3793> oute <3777> en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> oute <3777> kata <2596> thn <3588> polin <4172>

24:13 oude <3761> parasthsai <3936> (5658) dunantai <1410> (5736) soi <4671> peri <4012> wn <3739> nuni <3570> kathgorousin <2723> (5719) mou <3450>

24:14 omologw <3670> (5719) de <1161> touto <5124> soi <4671> oti <3754> kata <2596> thn <3588> odon <3598> hn <3739> legousin <3004> (5719) airesin <139> outwv <3779> latreuw <3000> (5719) tw <3588> patrww <3971> yew <2316> pisteuwn <4100> (5723) pasin <3956> toiv <3588> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> kai <2532> toiv <3588> en <1722> toiv <3588> profhtaiv <4396> gegrammenoiv <1125> (5772)

24:15 elpida <1680> ecwn <2192> (5723) eiv <1519> ton <3588> yeon <2316> hn <3739> kai <2532> autoi <846> outoi <3778> prosdecontai <4327> (5736) anastasin <386> mellein <3195> (5721) esesyai <1510> (5705) dikaiwn <1342> te <5037> kai <2532> adikwn <94>

24:16 en <1722> toutw <5129> kai <2532> autov <846> askw <778> (5719) aproskopon <677> suneidhsin <4893> ecein <2192> (5721) prov <4314> ton <3588> yeon <2316> kai <2532> touv <3588> anyrwpouv <444> dia <1223> pantov <3956>

24:17 di <1223> etwn <2094> de <1161> pleionwn <4119> elehmosunav <1654> poihswn <4160> (5694) eiv <1519> to <3588> eynov <1484> mou <3450> paregenomhn <3854> (5633) kai <2532> prosforav <4376>

24:18 en <1722> aiv <3739> euron <2147> (5627) me <3165> hgnismenon <48> (5772) en <1722> tw <3588> ierw <2411> ou <3756> meta <3326> oclou <3793> oude <3761> meta <3326> yorubou <2351> tinev <5100> de <1161> apo <575> thv <3588> asiav <773> ioudaioi <2453>

24:19 ouv <3739> edei <1163> (5900) epi <1909> sou <4675> pareinai <3918> (5750) kai <2532> kathgorein <2723> (5721) ei <1487> ti <5100> ecoien <2192> (5722) prov <4314> eme <1691>

24:20 h <2228> autoi <846> outoi <3778> eipatwsan <2036> (5628) ti <5100> euron <2147> (5627) adikhma <92> stantov <2476> (5631) mou <3450> epi <1909> tou <3588> sunedriou <4892>

24:21 h <2228> peri <4012> miav <1520> tauthv <3778> fwnhv <5456> hv <3739> ekekraxa <2896> (5656) en <1722> autoiv <846> estwv <2476> (5761) oti <3754> peri <4012> anastasewv <386> nekrwn <3498> egw <1473> krinomai <2919> (5743) shmeron <4594> ef <1909> umwn <5216>

24:22 anebaleto <306> (5639) de <1161> autouv <846> o <3588> fhlix <5344> akribesteron <199> eidwv <1492> (5761) ta <3588> peri <4012> thv <3588> odou <3598> eipav <3004> (5631) otan <3752> lusiav <3079> o <3588> ciliarcov <5506> katabh <2597> (5632) diagnwsomai <1231> (5695) ta <3588> kay <2596> umav <5209>

24:23 diataxamenov <1299> (5671) tw <3588> ekatontarch <1543> threisyai <5083> (5745) auton <846> ecein <2192> (5721) te <5037> anesin <425> kai <2532> mhdena <3367> kwluein <2967> (5721) twn <3588> idiwn <2398> autou <846> uphretein <5256> (5721) autw <846>

24:24 meta <3326> de <1161> hmerav <2250> tinav <5100> paragenomenov <3854> (5637) o <3588> fhlix <5344> sun <4862> drousillh <1409> th <3588> idia <2398> gunaiki <1135> oush <1510> (5752) ioudaia <2453> metepemqato <3343> (5662) ton <3588> paulon <3972> kai <2532> hkousen <191> (5656) autou <846> peri <4012> thv <3588> eiv <1519> criston <5547> ihsoun <2424> pistewv <4102>

24:25 dialegomenou <1256> (5740) de <1161> autou <846> peri <4012> dikaiosunhv <1343> kai <2532> egkrateiav <1466> kai <2532> tou <3588> krimatov <2917> tou <3588> mellontov <3195> (5723) emfobov <1719> genomenov <1096> (5637) o <3588> fhlix <5344> apekriyh <611> (5662) to <3588> nun <3568> econ <2192> (5723) poreuou <4198> (5737) kairon <2540> de <1161> metalabwn <3335> (5631) metakalesomai <3333> (5698) se <4571>

24:26 ama <260> kai <2532> elpizwn <1679> (5723) oti <3754> crhmata <5536> doyhsetai <1325> (5701) [autw] <846> upo <5259> tou <3588> paulou <3972> dio <1352> kai <2532> puknoteron <4437> auton <846> metapempomenov <3343> (5740) wmilei <3656> (5707) autw <846>

24:27 dietiav <1333> de <1161> plhrwyeishv <4137> (5685) elaben <2983> (5627) diadocon <1240> o <3588> fhlix <5344> porkion <4201> fhston <5347> yelwn <2309> (5723) te <5037> carita <5485> katayesyai <2698> (5641) toiv <3588> ioudaioiv <2453> o <3588> fhlix <5344> katelipen <2641> (5627) ton <3588> paulon <3972> dedemenon <1210> (5772)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org