NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 23:30

23:30 mhnuyeishv <3377> (5685) de <1161> moi <3427> epiboulhv <1917> eiv <1519> ton <3588> andra <435> esesyai <1510> (5705) exauthv <1824> epemqa <3992> (5656) prov <4314> se <4571> paraggeilav <3853> (5660) kai <2532> toiv <3588> kathgoroiv <2725> legein <3004> (5721) prov <4314> auton <846> epi <1909> sou <4675>

Acts 23:35

23:35 diakousomai <1251> (5695) sou <4675> efh <5346> (5713) otan <3752> kai <2532> oi <3588> kathgoroi <2725> sou <4675> paragenwntai <3854> (5638) keleusav <2753> (5660) en <1722> tw <3588> praitwriw <4232> tou <3588> hrwdou <2264> fulassesyai <5442> (5733) auton <846>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org