NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 23:1-5

23:1 atenisav <816> (5660) de <1161> paulov <3972> tw <3588> sunedriw <4892> eipen <2036> (5627) andrev <435> adelfoi <80> egw <1473> pash <3956> suneidhsei <4893> agayh <18> pepoliteumai <4176> (5769) tw <3588> yew <2316> acri <891> tauthv <3778> thv <3588> hmerav <2250>

23:2 o <3588> de <1161> arciereuv <749> ananiav <367> epetaxen <2004> (5656) toiv <3588> parestwsin <3936> (5761) autw <846> tuptein <5180> (5721) autou <846> to <3588> stoma <4750>

23:3 tote <5119> o <3588> paulov <3972> prov <4314> auton <846> eipen <2036> (5627) tuptein <5180> (5721) se <4571> mellei <3195> (5719) o <3588> yeov <2316> toice <5109> kekoniamene <2867> (5772) kai <2532> su <4771> kayh <2521> (5736) krinwn <2919> (5723) me <3165> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> kai <2532> paranomwn <3891> (5723) keleueiv <2753> (5719) me <3165> tuptesyai <5180> (5745)

23:4 oi <3588> de <1161> parestwtev <3936> (5761) eipan <3004> (5627) ton <3588> arcierea <749> tou <3588> yeou <2316> loidoreiv <3058> (5719)

23:5 efh <5346> (5713) te <5037> o <3588> paulov <3972> ouk <3756> hdein <1492> (5715) adelfoi <80> oti <3754> estin <1510> (5748) arciereuv <749> gegraptai <1125> (5769) gar <1063> oti <3754> arconta <758> tou <3588> laou <2992> sou <4675> ouk <3756> ereiv <2046> (5692) kakwv <2560>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org