NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 22:25-26

22:25 wv <5613> de <1161> proeteinan <4385> (5656) auton <846> toiv <3588> imasin <2438> eipen <2036> (5627) prov <4314> ton <3588> estwta <2476> (5761) ekatontarcon <1543> o <3588> paulov <3972> ei <1487> anyrwpon <444> rwmaion <4514> kai <2532> akatakriton <178> exestin <1832> (5904) umin <5213> mastizein <3147> (5721)

22:26 akousav <191> (5660) de <1161> o <3588> ekatontarchv <1543> proselywn <4334> (5631) tw <3588> ciliarcw <5506> aphggeilen <518> (5656) legwn <3004> (5723) ti <5101> melleiv <3195> (5719) poiein <4160> (5721) o <3588> gar <1063> anyrwpov <444> outov <3778> rwmaiov <4514> estin <1510> (5748)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org