NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 22:12-16

22:12 ananiav <367> de <1161> tiv <5100> anhr <435> eulabhv <2126> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> marturoumenov <3140> (5746) upo <5259> pantwn <3956> twn <3588> katoikountwn <2730> (5723) ioudaiwn <2453>

22:13 elywn <2064> (5631) prov <4314> eme <1691> kai <2532> epistav <2186> (5631) eipen <2036> (5627) moi <3427> saoul <4549> adelfe <80> anableqon <308> (5657) kagw <2504> auth <846> th <3588> wra <5610> anebleqa <308> (5656) eiv <1519> auton <846>

22:14 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> proeceirisato <4400> (5662) se <4571> gnwnai <1097> (5629) to <3588> yelhma <2307> autou <846> kai <2532> idein <1492> (5629) ton <3588> dikaion <1342> kai <2532> akousai <191> (5658) fwnhn <5456> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autou <846>

22:15 oti <3754> esh <1510> (5704) martuv <3144> autw <846> prov <4314> pantav <3956> anyrwpouv <444> wn <3739> ewrakav <3708> (5758) kai <2532> hkousav <191> (5656)

22:16 kai <2532> nun <3568> ti <5101> melleiv <3195> (5719) anastav <450> (5631) baptisai <907> (5669) kai <2532> apolousai <628> (5669) tav <3588> amartiav <266> sou <4675> epikalesamenov <1941> (5671) to <3588> onoma <3686> autou <846>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org