NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 21:18-26

21:18 th <3588> de <1161> epioush <1966> (5752) eishei <1524> (5715) o <3588> paulov <3972> sun <4862> hmin <2254> prov <4314> iakwbon <2385> pantev <3956> te <5037> paregenonto <3854> (5633) oi <3588> presbuteroi <4245>

21:19 kai <2532> aspasamenov <782> (5666) autouv <846> exhgeito <1834> (5711) kay <2596> en <1520> ekaston <1538> wn <3739> epoihsen <4160> (5656) o <3588> yeov <2316> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> dia <1223> thv <3588> diakoniav <1248> autou <846>

21:20 oi <3588> de <1161> akousantev <191> (5660) edoxazon <1392> (5707) ton <3588> yeon <2316> eipon <3004> (5627) te <5037> autw <846> yewreiv <2334> (5719) adelfe <80> posai <4214> muriadev <3461> eisin <1510> (5748) en <1722> toiv <3588> ioudaioiv <2453> twn <3588> pepisteukotwn <4100> (5761) kai <2532> pantev <3956> zhlwtai <2207> tou <3588> nomou <3551> uparcousin <5225> (5719)

21:21 kathchyhsan <2727> (5681) de <1161> peri <4012> sou <4675> oti <3754> apostasian <646> didaskeiv <1321> (5719) apo <575> mwusewv <3475> touv <3588> kata <2596> ta <3588> eynh <1484> pantav <3956> ioudaiouv <2453> legwn <3004> (5723) mh <3361> peritemnein <4059> (5721) autouv <846> ta <3588> tekna <5043> mhde <3366> toiv <3588> eyesin <1485> peripatein <4043> (5721)

21:22 ti <5101> oun <3767> estin <1510> (5748) pantwv <3843> akousontai <191> (5695) oti <3754> elhluyav <2064> (5754)

21:23 touto <5124> oun <3767> poihson <4160> (5657) o <3739> soi <4671> legomen <3004> (5719) eisin <1510> (5748) hmin <2254> andrev <435> tessarev <5064> euchn <2171> econtev <2192> (5723) af <575> eautwn <1438>

21:24 toutouv <5128> paralabwn <3880> (5631) agnisyhti <48> (5682) sun <4862> autoiv <846> kai <2532> dapanhson <1159> (5657) ep <1909> autoiv <846> ina <2443> xurhsontai <3587> (5695) thn <3588> kefalhn <2776> kai <2532> gnwsontai <1097> (5695) pantev <3956> oti <3754> wn <3739> kathchntai <2727> (5769) peri <4012> sou <4675> ouden <3762> estin <1510> (5748) alla <235> stoiceiv <4748> (5719) kai <2532> autov <846> fulasswn <5442> (5723) ton <3588> nomon <3551>

21:25 peri <4012> de <1161> twn <3588> pepisteukotwn <4100> (5761) eynwn <1484> hmeiv <2249> apesteilamen <649> (5656) krinantev <2919> (5660) fulassesyai <5442> (5733) autouv <846> to <3588> te <5037> eidwloyuton <1494> kai <2532> aima <129> kai <2532> pnikton <4156> kai <2532> porneian <4202>

21:26 tote <5119> o <3588> paulov <3972> paralabwn <3880> (5631) touv <3588> andrav <435> th <3588> ecomenh <2192> (5746) hmera <2250> sun <4862> autoiv <846> agnisyeiv <48> (5685) eishei <1524> (5715) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> diaggellwn <1229> (5723) thn <3588> ekplhrwsin <1604> twn <3588> hmerwn <2250> tou <3588> agnismou <49> ewv <2193> ou <3739> proshnecyh <4374> (5681) uper <5228> enov <1520> ekastou <1538> autwn <846> h <3588> prosfora <4376>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org