NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 20:15-21

20:15 kakeiyen <2547> apopleusantev <636> (5660) th <3588> epioush <1966> (5752) kathnthsamen <2658> (5656) antikruv <481> ciou <5508> th <3588> de <1161> etera <2087> parebalomen <3846> (5627) eiv <1519> samon <4544> th <3588> de <1161> ecomenh <2192> (5746) hlyomen <2064> (5627) eiv <1519> milhton <3399>

20:16 kekrikei <2919> (5715) gar <1063> o <3588> paulov <3972> parapleusai <3896> (5658) thn <3588> efeson <2181> opwv <3704> mh <3361> genhtai <1096> (5638) autw <846> cronotribhsai <5551> (5658) en <1722> th <3588> asia <773> espeuden <4692> (5707) gar <1063> ei <1487> dunaton <1415> eih <1510> (5751) autw <846> thn <3588> hmeran <2250> thv <3588> penthkosthv <4005> genesyai <1096> (5635) eiv <1519> ierosoluma <2414>

20:17 apo <575> de <1161> thv <3588> milhtou <3399> pemqav <3992> (5660) eiv <1519> efeson <2181> metekalesato <3333> (5668) touv <3588> presbuterouv <4245> thv <3588> ekklhsiav <1577>

20:18 wv <5613> de <1161> paregenonto <3854> (5633) prov <4314> auton <846> eipen <2036> (5627) autoiv <846> umeiv <5210> epistasye <1987> (5736) apo <575> prwthv <4413> hmerav <2250> af <575> hv <3739> epebhn <1910> (5627) eiv <1519> thn <3588> asian <773> pwv <4459> mey <3326> umwn <5216> ton <3588> panta <3956> cronon <5550> egenomhn <1096> (5633)

20:19 douleuwn <1398> (5723) tw <3588> kuriw <2962> meta <3326> pashv <3956> tapeinofrosunhv <5012> kai <2532> dakruwn <1144> kai <2532> peirasmwn <3986> twn <3588> sumbantwn <4819> (5631) moi <3427> en <1722> taiv <3588> epiboulaiv <1917> twn <3588> ioudaiwn <2453>

20:20 wv <5613> ouden <3762> upesteilamhn <5288> (5668) twn <3588> sumferontwn <4851> (5723) tou <3588> mh <3361> anaggeilai <312> (5658) umin <5213> kai <2532> didaxai <1321> (5658) umav <5209> dhmosia <1219> kai <2532> kat <2596> oikouv <3624>

20:21 diamarturomenov <1263> (5740) ioudaioiv <2453> te <5037> kai <2532> ellhsin <1672> thn <3588> eiv <1519> yeon <2316> metanoian <3341> kai <2532> pistin <4102> eiv <1519> ton <3588> kurion <2962> hmwn <2257> ihsoun <2424>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org