NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 1:3-8

1:3 oiv <3739> kai <2532> paresthsen <3936> (5656) eauton <1438> zwnta <2198> (5723) meta <3326> to <3588> payein <3958> (5629) auton <846> en <1722> polloiv <4183> tekmhrioiv <5039> di <1223> hmerwn <2250> tesserakonta <5062> optanomenov <3700> (5740) autoiv <846> kai <2532> legwn <3004> (5723) ta <3588> peri <4012> thv <3588> basileiav <932> tou <3588> yeou <2316>

1:4 kai <2532> sunalizomenov <4871> (5740) parhggeilen <3853> (5656) autoiv <846> apo <575> ierosolumwn <2414> mh <3361> cwrizesyai <5563> (5745) alla <235> perimenein <4037> (5721) thn <3588> epaggelian <1860> tou <3588> patrov <3962> hn <3739> hkousate <191> (5656) mou <3450>

1:5 oti <3754> iwannhv <2491> men <3303> ebaptisen <907> (5656) udati <5204> umeiv <5210> de <1161> en <1722> pneumati <4151> baptisyhsesye <907> (5701) agiw <40> ou <3756> meta <3326> pollav <4183> tautav <3778> hmerav <2250>

1:6 oi <3588> men <3303> oun <3767> sunelyontev <4905> (5631) hrwtwn <2065> (5707) auton <846> legontev <3004> (5723) kurie <2962> ei <1487> en <1722> tw <3588> cronw <5550> toutw <5129> apokayistaneiv <600> (5719) thn <3588> basileian <932> tw <3588> israhl <2474>

1:7 eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> ouc <3756> umwn <5216> estin <1510> (5748) gnwnai <1097> (5629) cronouv <5550> h <2228> kairouv <2540> ouv <3739> o <3588> pathr <3962> eyeto <5087> (5639) en <1722> th <3588> idia <2398> exousia <1849>

1:8 alla <235> lhmqesye <2983> (5695) dunamin <1411> epelyontov <1904> (5631) tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151> ef <1909> umav <5209> kai <2532> esesye <1510> (5704) mou <3450> marturev <3144> en <1722> te <5037> ierousalhm <2419> kai <2532> [en] <1722> pash <3956> th <3588> ioudaia <2449> kai <2532> samareia <4540> kai <2532> ewv <2193> escatou <2078> thv <3588> ghv <1093>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org