NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 1:23-26

1:23 kai <2532> esthsan <2476> (5627) duo <1417> iwshf <2501> ton <3588> kaloumenon <2564> (5746) barsabban <923> ov <3739> epeklhyh <1941> (5681) ioustov <2459> kai <2532> mayyian <3159>

1:24 kai <2532> proseuxamenoi <4336> (5666) eipan <3004> (5627) su <4771> kurie <2962> kardiognwsta <2589> pantwn <3956> anadeixon <322> (5657) on <3739> exelexw <1586> (5668) ek <1537> toutwn <5130> twn <3588> duo <1417> ena <1520>

1:25 labein <2983> (5629) ton <3588> topon <5117> thv <3588> diakoniav <1248> tauthv <3778> kai <2532> apostolhv <651> af <575> hv <3739> parebh <3845> (5627) ioudav <2455> poreuyhnai <4198> (5677) eiv <1519> ton <3588> topon <5117> ton <3588> idion <2398>

1:26 kai <2532> edwkan <1325> (5656) klhrouv <2819> autoiv <846> kai <2532> epesen <4098> (5627) o <3588> klhrov <2819> epi <1909> mayyian <3159> kai <2532> sugkateqhfisyh <4785> (5681) meta <3326> twn <3588> endeka <1733> apostolwn <652>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org