NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 1:18-20

1:18 outov <3778> men <3303> oun <3767> ekthsato <2932> (5662) cwrion <5564> ek <1537> misyou <3408> thv <3588> adikiav <93> kai <2532> prhnhv <4248> genomenov <1096> (5637) elakhsen <2997> (5656) mesov <3319> kai <2532> execuyh <1632> (5681) panta <3956> ta <3588> splagcna <4698> autou <846>

1:19 kai <2532> gnwston <1110> egeneto <1096> (5633) pasin <3956> toiv <3588> katoikousin <2730> (5723) ierousalhm <2419> wste <5620> klhyhnai <2564> (5683) to <3588> cwrion <5564> ekeino <1565> th <3588> dialektw <1258> autwn <846> akeldamac <184> tout <5124> estin <1510> (5748) cwrion <5564> aimatov <129>

1:20 gegraptai <1125> (5769) gar <1063> en <1722> biblw <976> qalmwn <5568> genhyhtw <1096> (5676) h <3588> epauliv <1886> autou <846> erhmov <2048> kai <2532> mh <3361> estw <1510> (5749) o <3588> katoikwn <2730> (5723) en <1722> auth <846> kai <2532> thn <3588> episkophn <1984> autou <846> labetw <2983> (5628) eterov <2087>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org