NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 19:28

19:28 akousantev <191> (5660) de <1161> kai <2532> genomenoi <1096> (5637) plhreiv <4134> yumou <2372> ekrazon <2896> (5707) legontev <3004> (5723) megalh <3173> h <3588> artemiv <735> efesiwn <2180>

Acts 19:34-35

19:34 epignontev <1921> (5631) de <1161> oti <3754> ioudaiov <2453> estin <1510> (5748) fwnh <5456> egeneto <1096> (5633) mia <1520> ek <1537> pantwn <3956> wsei <5616> epi <1909> wrav <5610> duo <1417> krazontwn <2896> (5723) megalh <3173> h <3588> artemiv <735> efesiwn <2180>

19:35 katasteilav <2687> (5660) de <1161> ton <3588> oclon <3793> o <3588> grammateuv <1122> fhsin <5346> (5748) andrev <435> efesioi <2180> tiv <5101> gar <1063> estin <1510> (5748) anyrwpwn <444> ov <3739> ou <3756> ginwskei <1097> (5719) thn <3588> efesiwn <2180> polin <4172> newkoron <3511> ousan <1510> (5752) thv <3588> megalhv <3173> artemidov <735> kai <2532> tou <3588> diopetouv <1356>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org