NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 19:23-41

19:23 egeneto <1096> (5633) de <1161> kata <2596> ton <3588> kairon <2540> ekeinon <1565> taracov <5017> ouk <3756> oligov <3641> peri <4012> thv <3588> odou <3598>

19:24 dhmhtriov <1216> gar <1063> tiv <5100> onomati <3686> argurokopov <695> poiwn <4160> (5723) naouv <3485> [argurouv] <693> artemidov <735> pareiceto <3930> (5710) toiv <3588> tecnitaiv <5079> ouk <3756> olighn <3641> ergasian <2039>

19:25 ouv <3739> sunayroisav <4867> (5660) kai <2532> touv <3588> peri <4012> ta <3588> toiauta <5108> ergatav <2040> eipen <2036> (5627) andrev <435> epistasye <1987> (5736) oti <3754> ek <1537> tauthv <3778> thv <3588> ergasiav <2039> h <3588> euporia <2142> hmin <2254> estin <1510> (5748)

19:26 kai <2532> yewreite <2334> (5719) kai <2532> akouete <191> (5719) oti <3754> ou <3756> monon <3440> efesou <2181> alla <235> scedon <4975> pashv <3956> thv <3588> asiav <773> o <3588> paulov <3972> outov <3778> peisav <3982> (5660) metesthsen <3179> (5656) ikanon <2425> oclon <3793> legwn <3004> (5723) oti <3754> ouk <3756> eisin <1510> (5748) yeoi <2316> oi <3588> dia <1223> ceirwn <5495> ginomenoi <1096> (5740)

19:27 ou <3756> monon <3440> de <1161> touto <5124> kinduneuei <2793> (5719) hmin <2254> to <3588> merov <3313> eiv <1519> apelegmon <557> elyein <2064> (5629) alla <235> kai <2532> to <3588> thv <3588> megalhv <3173> yeav <2299> artemidov <735> ieron <2411> eiv <1519> ouyen <3762> logisyhnai <3049> (5683) mellein <3195> (5721) te <5037> kai <2532> kayaireisyai <2507> (5745) thv <3588> megaleiothtov <3168> authv <846> hn <3739> olh <3650> [h] <3588> asia <773> kai <2532> [h] <3588> oikoumenh <3625> sebetai <4576> (5736)

19:28 akousantev <191> (5660) de <1161> kai <2532> genomenoi <1096> (5637) plhreiv <4134> yumou <2372> ekrazon <2896> (5707) legontev <3004> (5723) megalh <3173> h <3588> artemiv <735> efesiwn <2180>

19:29 kai <2532> eplhsyh <4130> (5681) h <3588> poliv <4172> thv <3588> sugcusewv <4799> wrmhsan <3729> (5656) te <5037> omoyumadon <3661> eiv <1519> to <3588> yeatron <2302> sunarpasantev <4884> (5660) gaion <1050> kai <2532> aristarcon <708> makedonav <3110> sunekdhmouv <4898> paulou <3972>

19:30 paulou <3972> de <1161> boulomenou <1014> (5740) eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> ton <3588> dhmon <1218> ouk <3756> eiwn <1439> (5707) auton <846> oi <3588> mayhtai <3101>

19:31 tinev <5100> de <1161> kai <2532> twn <3588> asiarcwn <775> ontev <1510> (5752) autw <846> filoi <5384> pemqantev <3992> (5660) prov <4314> auton <846> parekaloun <3870> (5707) mh <3361> dounai <1325> (5629) eauton <1438> eiv <1519> to <3588> yeatron <2302>

19:32 alloi <243> men <3303> oun <3767> allo <243> ti <5100> ekrazon <2896> (5707) hn <1510> (5713) gar <1063> h <3588> ekklhsia <1577> sugkecumenh <4797> (5772) kai <2532> oi <3588> pleiouv <4119> ouk <3756> hdeisan <1492> (5715) tinov <5101> eneka <1752> sunelhluyeisan <4905> (5715)

19:33 ek <1537> de <1161> tou <3588> oclou <3793> sunebibasan <4822> (5656) alexandron <223> probalontwn <4261> (5660) auton <846> twn <3588> ioudaiwn <2453> o <3588> de <1161> alexandrov <223> kataseisav <2678> (5660) thn <3588> ceira <5495> hyelen <2309> (5707) apologeisyai <626> (5738) tw <3588> dhmw <1218>

19:34 epignontev <1921> (5631) de <1161> oti <3754> ioudaiov <2453> estin <1510> (5748) fwnh <5456> egeneto <1096> (5633) mia <1520> ek <1537> pantwn <3956> wsei <5616> epi <1909> wrav <5610> duo <1417> krazontwn <2896> (5723) megalh <3173> h <3588> artemiv <735> efesiwn <2180>

19:35 katasteilav <2687> (5660) de <1161> ton <3588> oclon <3793> o <3588> grammateuv <1122> fhsin <5346> (5748) andrev <435> efesioi <2180> tiv <5101> gar <1063> estin <1510> (5748) anyrwpwn <444> ov <3739> ou <3756> ginwskei <1097> (5719) thn <3588> efesiwn <2180> polin <4172> newkoron <3511> ousan <1510> (5752) thv <3588> megalhv <3173> artemidov <735> kai <2532> tou <3588> diopetouv <1356>

19:36 anantirrhtwn <368> oun <3767> ontwn <1510> (5752) toutwn <5130> deon <1163> (5901) estin <1510> (5748) umav <5209> katestalmenouv <2687> (5772) uparcein <5225> (5721) kai <2532> mhden <3367> propetev <4312> prassein <4238> (5721)

19:37 hgagete <71> (5627) gar <1063> touv <3588> andrav <435> toutouv <5128> oute <3777> ierosulouv <2417> oute <3777> blasfhmountav <987> (5723) thn <3588> yeon <2316> hmwn <2257>

19:38 ei <1487> men <3303> oun <3767> dhmhtriov <1216> kai <2532> oi <3588> sun <4862> autw <846> tecnitai <5079> ecousin <2192> (5719) prov <4314> tina <5100> logon <3056> agoraioi <60> agontai <71> (5743) kai <2532> anyupatoi <446> eisin <1510> (5748) egkaleitwsan <1458> (5720) allhloiv <240>

19:39 ei <1487> de <1161> ti <5100> peraiterw <4008> epizhteite <1934> (5719) en <1722> th <3588> ennomw <1772> ekklhsia <1577> epiluyhsetai <1956> (5701)

19:40 kai <2532> gar <1063> kinduneuomen <2793> (5719) egkaleisyai <1458> (5745) stasewv <4714> peri <4012> thv <3588> shmeron <4594> mhdenov <3367> aitiou <159> uparcontov <5225> (5723) peri <4012> ou <3739> ou <3756> dunhsomeya <1410> (5695) apodounai <591> (5629) logon <3056> peri <4012> thv <3588> sustrofhv <4963> tauthv <3778>

19:41 kai <2532> tauta <5023> eipwn <2036> (5631) apelusen <630> (5656) thn <3588> ekklhsian <1577>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org