NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 19:2-4

19:2 eipen <2036> (5627) te <5037> prov <4314> autouv <846> ei <1487> pneuma <4151> agion <40> elabete <2983> (5627) pisteusantev <4100> (5660) oi <3588> de <1161> prov <4314> auton <846> all <235> oud <3761> ei <1487> pneuma <4151> agion <40> estin <1510> (5748) hkousamen <191> (5656)

19:3 eipen <2036> (5627) te <5037> eiv <1519> ti <5101> oun <3767> ebaptisyhte <907> (5681) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) eiv <1519> to <3588> iwannou <2491> baptisma <908>

19:4 eipen <2036> (5627) de <1161> paulov <3972> iwannhv <2491> ebaptisen <907> (5656) baptisma <908> metanoiav <3341> tw <3588> law <2992> legwn <3004> (5723) eiv <1519> ton <3588> ercomenon <2064> (5740) met <3326> auton <846> ina <2443> pisteuswsin <4100> (5661) tout <5124> estin <1510> (5748) eiv <1519> ton <3588> ihsoun <2424>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org