NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 18:4-6

18:4 dielegeto <1256> (5711) de <1161> en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> kata <2596> pan <3956> sabbaton <4521> epeiyen <3982> (5707) te <5037> ioudaiouv <2453> kai <2532> ellhnav <1672>

18:5 wv <5613> de <1161> kathlyon <2718> (5627) apo <575> thv <3588> makedoniav <3109> o <3588> te <5037> silav <4609> kai <2532> o <3588> timoyeov <5095> suneiceto <4912> (5712) tw <3588> logw <3056> o <3588> paulov <3972> diamarturomenov <1263> (5740) toiv <3588> ioudaioiv <2453> einai <1510> (5750) ton <3588> criston <5547> ihsoun <2424>

18:6 antitassomenwn <498> (5734) de <1161> autwn <846> kai <2532> blasfhmountwn <987> (5723) ektinaxamenov <1621> (5671) ta <3588> imatia <2440> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> to <3588> aima <129> umwn <5216> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> umwn <5216> kayarov <2513> egw <1473> apo <575> tou <3588> nun <3568> eiv <1519> ta <3588> eynh <1484> poreusomai <4198> (5695)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org