NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 18:27

18:27 boulomenou <1014> (5740) de <1161> autou <846> dielyein <1330> (5629) eiv <1519> thn <3588> acaian <882> protreqamenoi <4389> (5671) oi <3588> adelfoi <80> egraqan <1125> (5656) toiv <3588> mayhtaiv <3101> apodexasyai <588> (5664) auton <846> ov <3739> paragenomenov <3854> (5637) sunebaleto <4820> (5639) polu <4183> toiv <3588> pepisteukosin <4100> (5761) dia <1223> thv <3588> caritov <5485>

Acts 19:1

19:1 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> tw <3588> ton <3588> apollw <625> einai <1510> (5750) en <1722> korinyw <2882> paulon <3972> dielyonta <1330> (5631) ta <3588> anwterika <510> merh <3313> elyein <2064> (5629) eiv <1519> efeson <2181> kai <2532> eurein <2147> (5629) tinav <5100> mayhtav <3101>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org