NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 18:27-28

18:27 boulomenou <1014> (5740) de <1161> autou <846> dielyein <1330> (5629) eiv <1519> thn <3588> acaian <882> protreqamenoi <4389> (5671) oi <3588> adelfoi <80> egraqan <1125> (5656) toiv <3588> mayhtaiv <3101> apodexasyai <588> (5664) auton <846> ov <3739> paragenomenov <3854> (5637) sunebaleto <4820> (5639) polu <4183> toiv <3588> pepisteukosin <4100> (5761) dia <1223> thv <3588> caritov <5485>

18:28 eutonwv <2159> gar <1063> toiv <3588> ioudaioiv <2453> diakathlegceto <1246> (5711) dhmosia <1219> epideiknuv <1925> (5723) dia <1223> twn <3588> grafwn <1124> einai <1510> (5750) ton <3588> criston <5547> ihsoun <2424>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org