NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 18:18-28

18:18 o <3588> de <1161> paulov <3972> eti <2089> prosmeinav <4357> (5660) hmerav <2250> ikanav <2425> toiv <3588> adelfoiv <80> apotaxamenov <657> (5671) exeplei <1602> (5707) eiv <1519> thn <3588> surian <4947> kai <2532> sun <4862> autw <846> priskilla <4252> kai <2532> akulav <207> keiramenov <2751> (5671) en <1722> kegcreaiv <2747> thn <3588> kefalhn <2776> eicen <2192> (5707) gar <1063> euchn <2171>

18:19 kathnthsan <2658> (5656) de <1161> eiv <1519> efeson <2181> kakeinouv <2548> katelipen <2641> (5627) autou <847> autov <846> de <1161> eiselywn <1525> (5631) eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> dielexato <1256> (5662) toiv <3588> ioudaioiv <2453>

18:20 erwtwntwn <2065> (5723) de <1161> autwn <846> epi <1909> pleiona <4119> cronon <5550> meinai <3306> (5658) ouk <3756> epeneusen <1962> (5656)

18:21 alla <235> apotaxamenov <657> (5671) kai <2532> eipwn <2036> (5631) palin <3825> anakamqw <344> (5692) prov <4314> umav <5209> tou <3588> yeou <2316> yelontov <2309> (5723) anhcyh <321> (5681) apo <575> thv <3588> efesou <2181>

18:22 kai <2532> katelywn <2718> (5631) eiv <1519> kaisareian <2542> anabav <305> (5631) kai <2532> aspasamenov <782> (5666) thn <3588> ekklhsian <1577> katebh <2597> (5627) eiv <1519> antioceian <490>

18:23 kai <2532> poihsav <4160> (5660) cronon <5550> tina <5100> exhlyen <1831> (5627) diercomenov <1330> (5740) kayexhv <2517> thn <3588> galatikhn <1054> cwran <5561> kai <2532> frugian <5435> sthrizwn <4741> (5723) pantav <3956> touv <3588> mayhtav <3101>

18:24 ioudaiov <2453> de <1161> tiv <5100> apollwv <625> onomati <3686> alexandreuv <221> tw <3588> genei <1085> anhr <435> logiov <3052> kathnthsen <2658> (5656) eiv <1519> efeson <2181> dunatov <1415> wn <1510> (5752) en <1722> taiv <3588> grafaiv <1124>

18:25 outov <3778> hn <1510> (5713) kathchmenov <2727> (5772) thn <3588> odon <3598> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> zewn <2204> (5723) tw <3588> pneumati <4151> elalei <2980> (5707) kai <2532> edidasken <1321> (5707) akribwv <199> ta <3588> peri <4012> tou <3588> ihsou <2424> epistamenov <1987> (5740) monon <3440> to <3588> baptisma <908> iwannou <2491>

18:26 outov <3778> te <5037> hrxato <756> (5662) parrhsiazesyai <3955> (5738) en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> akousantev <191> (5660) de <1161> autou <846> priskilla <4252> kai <2532> akulav <207> proselabonto <4355> (5639) auton <846> kai <2532> akribesteron <199> autw <846> exeyento <1620> (5639) thn <3588> odon <3598> tou <3588> yeou <2316>

18:27 boulomenou <1014> (5740) de <1161> autou <846> dielyein <1330> (5629) eiv <1519> thn <3588> acaian <882> protreqamenoi <4389> (5671) oi <3588> adelfoi <80> egraqan <1125> (5656) toiv <3588> mayhtaiv <3101> apodexasyai <588> (5664) auton <846> ov <3739> paragenomenov <3854> (5637) sunebaleto <4820> (5639) polu <4183> toiv <3588> pepisteukosin <4100> (5761) dia <1223> thv <3588> caritov <5485>

18:28 eutonwv <2159> gar <1063> toiv <3588> ioudaioiv <2453> diakathlegceto <1246> (5711) dhmosia <1219> epideiknuv <1925> (5723) dia <1223> twn <3588> grafwn <1124> einai <1510> (5750) ton <3588> criston <5547> ihsoun <2424>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.06 seconds
powered by bible.org