NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 18:12-17

18:12 galliwnov <1058> de <1161> anyupatou <446> ontov <1510> (5752) thv <3588> acaiav <882> katepesthsan <2721> (5627) oi <3588> ioudaioi <2453> omoyumadon <3661> tw <3588> paulw <3972> kai <2532> hgagon <71> (5627) auton <846> epi <1909> to <3588> bhma <968>

18:13 legontev <3004> (5723) oti <3754> para <3844> ton <3588> nomon <3551> anapeiyei <374> (5719) outov <3778> touv <3588> anyrwpouv <444> sebesyai <4576> (5738) ton <3588> yeon <2316>

18:14 mellontov <3195> (5723) de <1161> tou <3588> paulou <3972> anoigein <455> (5721) to <3588> stoma <4750> eipen <2036> (5627) o <3588> galliwn <1058> prov <4314> touv <3588> ioudaiouv <2453> ei <1487> men <3303> hn <1510> (5713) adikhma <92> ti <5100> h <2228> radiourghma <4467> ponhron <4190> w <5599> ioudaioi <2453> kata <2596> logon <3056> an <302> anescomhn <430> (5639) umwn <5216>

18:15 ei <1487> de <1161> zhthmata <2213> estin <1510> (5748) peri <4012> logou <3056> kai <2532> onomatwn <3686> kai <2532> nomou <3551> tou <3588> kay <2596> umav <5209> oqesye <3700> (5695) autoi <846> krithv <2923> egw <1473> toutwn <5130> ou <3756> boulomai <1014> (5736) einai <1510> (5750)

18:16 kai <2532> aphlasen <556> (5656) autouv <846> apo <575> tou <3588> bhmatov <968>

18:17 epilabomenoi <1949> (5637) de <1161> pantev <3956> swsyenhn <4988> ton <3588> arcisunagwgon <752> etupton <5180> (5707) emprosyen <1715> tou <3588> bhmatov <968> kai <2532> ouden <3762> toutwn <5130> tw <3588> galliwni <1058> emelen <3199> (5707)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org