NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 17:5-10

17:5 zhlwsantev <2206> (5660) de <1161> oi <3588> ioudaioi <2453> kai <2532> proslabomenoi <4355> (5642) twn <3588> agoraiwn <60> andrav <435> tinav <5100> ponhrouv <4190> kai <2532> oclopoihsantev <3792> (5660) eyoruboun <2350> (5707) thn <3588> polin <4172> kai <2532> epistantev <2186> (5631) th <3588> oikia <3614> iasonov <2394> ezhtoun <2212> (5707) autouv <846> proagagein <4254> (5629) eiv <1519> ton <3588> dhmon <1218>

17:6 mh <3361> eurontev <2147> (5631) de <1161> autouv <846> esuron <4951> (5707) iasona <2394> kai <2532> tinav <5100> adelfouv <80> epi <1909> touv <3588> politarcav <4173> bowntev <994> (5723) oti <3754> oi <3588> thn <3588> oikoumenhn <3625> anastatwsantev <387> (5660) outoi <3778> kai <2532> enyade <1759> pareisin <3918> (5748)

17:7 ouv <3739> upodedektai <5264> (5766) iaswn <2394> kai <2532> outoi <3778> pantev <3956> apenanti <561> twn <3588> dogmatwn <1378> kaisarov <2541> prassousin <4238> (5719) basilea <935> eteron <2087> legontev <3004> (5723) einai <1510> (5750) ihsoun <2424>

17:8 etaraxan <5015> (5656) de <1161> ton <3588> oclon <3793> kai <2532> touv <3588> politarcav <4173> akouontav <191> (5723) tauta <5023>

17:9 kai <2532> labontev <2983> (5631) to <3588> ikanon <2425> para <3844> tou <3588> iasonov <2394> kai <2532> twn <3588> loipwn <3062> apelusan <630> (5656) autouv <846>

17:10 oi <3588> de <1161> adelfoi <80> euyewv <2112> dia <1223> nuktov <3571> exepemqan <1599> (5656) ton <3588> te <5037> paulon <3972> kai <2532> ton <3588> silan <4609> eiv <1519> beroian <960> oitinev <3748> paragenomenoi <3854> (5637) eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> twn <3588> ioudaiwn <2453> aphesan <549> (5713)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org