NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 17:2-3

17:2 kata <2596> de <1161> to <3588> eiwyov <1486> (5756) tw <3588> paulw <3972> eishlyen <1525> (5627) prov <4314> autouv <846> kai <2532> epi <1909> sabbata <4521> tria <5140> dielexato <1256> (5662) autoiv <846> apo <575> twn <3588> grafwn <1124>

17:3 dianoigwn <1272> (5723) kai <2532> paratiyemenov <3908> (5734) oti <3754> ton <3588> criston <5547> edei <1163> (5900) payein <3958> (5629) kai <2532> anasthnai <450> (5629) ek <1537> nekrwn <3498> kai <2532> oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> o <3588> ihsouv <2424> on <3739> egw <1473> kataggellw <2605> (5719) umin <5213>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org