NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 17:2

17:2 kata <2596> de <1161> to <3588> eiwyov <1486> (5756) tw <3588> paulw <3972> eishlyen <1525> (5627) prov <4314> autouv <846> kai <2532> epi <1909> sabbata <4521> tria <5140> dielexato <1256> (5662) autoiv <846> apo <575> twn <3588> grafwn <1124>

Acts 17:11

17:11 outoi <3778> de <1161> hsan <1510> (5713) eugenesteroi <2104> twn <3588> en <1722> yessalonikh <2332> oitinev <3748> edexanto <1209> (5662) ton <3588> logon <3056> meta <3326> pashv <3956> proyumiav <4288> [to] <3588> kay <2596> hmeran <2250> anakrinontev <350> (5723) tav <3588> grafav <1124> ei <1487> ecoi <2192> (5722) tauta <5023> outwv <3779>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org