NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 17:13-15

17:13 wv <5613> de <1161> egnwsan <1097> (5627) oi <3588> apo <575> thv <3588> yessalonikhv <2332> ioudaioi <2453> oti <3754> kai <2532> en <1722> th <3588> beroia <960> kathggelh <2605> (5648) upo <5259> tou <3588> paulou <3972> o <3588> logov <3056> tou <3588> yeou <2316> hlyon <2064> (5627) kakei <2546> saleuontev <4531> (5723) kai <2532> tarassontev <5015> (5723) touv <3588> oclouv <3793>

17:14 euyewv <2112> de <1161> tote <5119> ton <3588> paulon <3972> exapesteilan <1821> (5656) oi <3588> adelfoi <80> poreuesyai <4198> (5738) ewv <2193> epi <1909> thn <3588> yalassan <2281> upemeinan <5278> (5656) te <5037> o <3588> te <5037> silav <4609> kai <2532> o <3588> timoyeov <5095> ekei <1563>

17:15 oi <3588> de <1161> kayistanontev <2525> (5723) ton <3588> paulon <3972> hgagon <71> (5627) ewv <2193> ayhnwn <116> kai <2532> labontev <2983> (5631) entolhn <1785> prov <4314> ton <3588> silan <4609> kai <2532> ton <3588> timoyeon <5095> ina <2443> wv <5613> tacista <5033> elywsin <2064> (5632) prov <4314> auton <846> exhesan <1826> (5713)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org