NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 15:22-34

15:22 tote <5119> edoxen <1380> (5656) toiv <3588> apostoloiv <652> kai <2532> toiv <3588> presbuteroiv <4245> sun <4862> olh <3650> th <3588> ekklhsia <1577> eklexamenouv <1586> (5671) andrav <435> ex <1537> autwn <846> pemqai <3992> (5658) eiv <1519> antioceian <490> sun <4862> tw <3588> paulw <3972> kai <2532> barnaba <921> ioudan <2455> ton <3588> kaloumenon <2564> (5746) barsabban <923> kai <2532> silan <4609> andrav <435> hgoumenouv <2233> (5740) en <1722> toiv <3588> adelfoiv <80>

15:23 graqantev <1125> (5660) dia <1223> ceirov <5495> autwn <846> oi <3588> apostoloi <652> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> adelfoi <80> toiv <3588> kata <2596> thn <3588> antioceian <490> kai <2532> surian <4947> kai <2532> kilikian <2791> adelfoiv <80> toiv <3588> ex <1537> eynwn <1484> cairein <5463> (5721)

15:24 epeidh <1894> hkousamen <191> (5656) oti <3754> tinev <5100> ex <1537> hmwn <2257> etaraxan <5015> (5656) umav <5209> logoiv <3056> anaskeuazontev <384> (5723) tav <3588> qucav <5590> umwn <5216> oiv <3739> ou <3756> diesteilameya <1291> (5668)

15:25 edoxen <1380> (5656) hmin <2254> genomenoiv <1096> (5637) omoyumadon <3661> eklexamenoiv <1586> (5671) andrav <435> pemqai <3992> (5658) prov <4314> umav <5209> sun <4862> toiv <3588> agaphtoiv <27> hmwn <2257> barnaba <921> kai <2532> paulw <3972>

15:26 anyrwpoiv <444> paradedwkosin <3860> (5761) tav <3588> qucav <5590> autwn <846> uper <5228> tou <3588> onomatov <3686> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547>

15:27 apestalkamen <649> (5758) oun <3767> ioudan <2455> kai <2532> silan <4609> kai <2532> autouv <846> dia <1223> logou <3056> apaggellontav <518> (5723) ta <3588> auta <846>

15:28 edoxen <1380> (5656) gar <1063> tw <3588> pneumati <4151> tw <3588> agiw <40> kai <2532> hmin <2254> mhden <3367> pleon <4119> epitiyesyai <2007> (5733) umin <5213> barov <922> plhn <4133> toutwn <5130> twn <3588> epanagkev <1876>

15:29 apecesyai <567> (5733) eidwloyutwn <1494> kai <2532> aimatov <129> kai <2532> pniktwn <4156> kai <2532> porneiav <4202> ex <1537> wn <3739> diathrountev <1301> (5723) eautouv <1438> eu <2095> praxete <4238> (5692) errwsye <4517> (5770)

15:30 oi <3588> men <3303> oun <3767> apoluyentev <630> (5685) kathlyon <2718> (5627) eiv <1519> antioceian <490> kai <2532> sunagagontev <4863> (5631) to <3588> plhyov <4128> epedwkan <1929> (5656) thn <3588> epistolhn <1992>

15:31 anagnontev <314> (5631) de <1161> ecarhsan <5463> (5644) epi <1909> th <3588> paraklhsei <3874>

15:32 ioudav <2455> te <5037> kai <2532> silav <4609> kai <2532> autoi <846> profhtai <4396> ontev <1510> (5752) dia <1223> logou <3056> pollou <4183> parekalesan <3870> (5656) touv <3588> adelfouv <80> kai <2532> epesthrixan <1991> (5656)

15:33 poihsantev <4160> (5660) de <1161> cronon <5550> apeluyhsan <630> (5681) met <3326> eirhnhv <1515> apo <575> twn <3588> adelfwn <80> prov <4314> touv <3588> aposteilantav <649> (5660) autouv <846>

15:34TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org