NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 15:12-31

15:12 esighsen <4601> (5656) de <1161> pan <3956> to <3588> plhyov <4128> kai <2532> hkouon <191> (5707) barnaba <921> kai <2532> paulou <3972> exhgoumenwn <1834> (5740) osa <3745> epoihsen <4160> (5656) o <3588> yeov <2316> shmeia <4592> kai <2532> terata <5059> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> di <1223> autwn <846>

15:13 meta <3326> de <1161> to <3588> sighsai <4601> (5658) autouv <846> apekriyh <611> (5662) iakwbov <2385> legwn <3004> (5723) andrev <435> adelfoi <80> akousate <191> (5657) mou <3450>

15:14 sumewn <4826> exhghsato <1834> (5662) kaywv <2531> prwton <4412> o <3588> yeov <2316> epeskeqato <1980> (5662) labein <2983> (5629) ex <1537> eynwn <1484> laon <2992> tw <3588> onomati <3686> autou <846>

15:15 kai <2532> toutw <5129> sumfwnousin <4856> (5719) oi <3588> logoi <3056> twn <3588> profhtwn <4396> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769)

15:16 meta <3326> tauta <5023> anastreqw <390> (5692) kai <2532> anoikodomhsw <456> (5692) thn <3588> skhnhn <4633> dauid <1138> thn <3588> peptwkuian <4098> (5761) kai <2532> ta <3588> katestrammena <2690> (5772) authv <846> anoikodomhsw <456> (5692) kai <2532> anorywsw <461> (5692) authn <846>

15:17 opwv <3704> an <302> ekzhthswsin <1567> (5661) oi <3588> kataloipoi <2645> twn <3588> anyrwpwn <444> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> ef <1909> ouv <3739> epikeklhtai <1941> (5769) to <3588> onoma <3686> mou <3450> ep <1909> autouv <846> legei <3004> (5719) kuriov <2962> poiwn <4160> (5723) tauta <5023>

15:18 gnwsta <1110> ap <575> aiwnov <165>

15:19 dio <1352> egw <1473> krinw <2919> (5719) mh <3361> parenoclein <3926> (5721) toiv <3588> apo <575> twn <3588> eynwn <1484> epistrefousin <1994> (5723) epi <1909> ton <3588> yeon <2316>

15:20 alla <235> episteilai <1989> (5658) autoiv <846> tou <3588> apecesyai <567> (5733) twn <3588> alisghmatwn <234> twn <3588> eidwlwn <1497> kai <2532> thv <3588> porneiav <4202> kai <2532> pniktou <4156> kai <2532> tou <3588> aimatov <129>

15:21 mwushv <3475> gar <1063> ek <1537> genewn <1074> arcaiwn <744> kata <2596> polin <4172> touv <3588> khrussontav <2784> (5723) auton <846> ecei <2192> (5719) en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> kata <2596> pan <3956> sabbaton <4521> anaginwskomenov <314> (5746)

15:22 tote <5119> edoxen <1380> (5656) toiv <3588> apostoloiv <652> kai <2532> toiv <3588> presbuteroiv <4245> sun <4862> olh <3650> th <3588> ekklhsia <1577> eklexamenouv <1586> (5671) andrav <435> ex <1537> autwn <846> pemqai <3992> (5658) eiv <1519> antioceian <490> sun <4862> tw <3588> paulw <3972> kai <2532> barnaba <921> ioudan <2455> ton <3588> kaloumenon <2564> (5746) barsabban <923> kai <2532> silan <4609> andrav <435> hgoumenouv <2233> (5740) en <1722> toiv <3588> adelfoiv <80>

15:23 graqantev <1125> (5660) dia <1223> ceirov <5495> autwn <846> oi <3588> apostoloi <652> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> adelfoi <80> toiv <3588> kata <2596> thn <3588> antioceian <490> kai <2532> surian <4947> kai <2532> kilikian <2791> adelfoiv <80> toiv <3588> ex <1537> eynwn <1484> cairein <5463> (5721)

15:24 epeidh <1894> hkousamen <191> (5656) oti <3754> tinev <5100> ex <1537> hmwn <2257> etaraxan <5015> (5656) umav <5209> logoiv <3056> anaskeuazontev <384> (5723) tav <3588> qucav <5590> umwn <5216> oiv <3739> ou <3756> diesteilameya <1291> (5668)

15:25 edoxen <1380> (5656) hmin <2254> genomenoiv <1096> (5637) omoyumadon <3661> eklexamenoiv <1586> (5671) andrav <435> pemqai <3992> (5658) prov <4314> umav <5209> sun <4862> toiv <3588> agaphtoiv <27> hmwn <2257> barnaba <921> kai <2532> paulw <3972>

15:26 anyrwpoiv <444> paradedwkosin <3860> (5761) tav <3588> qucav <5590> autwn <846> uper <5228> tou <3588> onomatov <3686> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547>

15:27 apestalkamen <649> (5758) oun <3767> ioudan <2455> kai <2532> silan <4609> kai <2532> autouv <846> dia <1223> logou <3056> apaggellontav <518> (5723) ta <3588> auta <846>

15:28 edoxen <1380> (5656) gar <1063> tw <3588> pneumati <4151> tw <3588> agiw <40> kai <2532> hmin <2254> mhden <3367> pleon <4119> epitiyesyai <2007> (5733) umin <5213> barov <922> plhn <4133> toutwn <5130> twn <3588> epanagkev <1876>

15:29 apecesyai <567> (5733) eidwloyutwn <1494> kai <2532> aimatov <129> kai <2532> pniktwn <4156> kai <2532> porneiav <4202> ex <1537> wn <3739> diathrountev <1301> (5723) eautouv <1438> eu <2095> praxete <4238> (5692) errwsye <4517> (5770)

15:30 oi <3588> men <3303> oun <3767> apoluyentev <630> (5685) kathlyon <2718> (5627) eiv <1519> antioceian <490> kai <2532> sunagagontev <4863> (5631) to <3588> plhyov <4128> epedwkan <1929> (5656) thn <3588> epistolhn <1992>

15:31 anagnontev <314> (5631) de <1161> ecarhsan <5463> (5644) epi <1909> th <3588> paraklhsei <3874>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org