NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 13:14--14:23

13:14 autoi <846> de <1161> dielyontev <1330> (5631) apo <575> thv <3588> perghv <4011> paregenonto <3854> (5633) eiv <1519> antioceian <490> thn <3588> pisidian <4099> kai <2532> elyontev <2064> (5631) eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> th <3588> hmera <2250> twn <3588> sabbatwn <4521> ekayisan <2523> (5656)

13:15 meta <3326> de <1161> thn <3588> anagnwsin <320> tou <3588> nomou <3551> kai <2532> twn <3588> profhtwn <4396> apesteilan <649> (5656) oi <3588> arcisunagwgoi <752> prov <4314> autouv <846> legontev <3004> (5723) andrev <435> adelfoi <80> ei <1487> tiv <5100> estin <1510> (5748) en <1722> umin <5213> logov <3056> paraklhsewv <3874> prov <4314> ton <3588> laon <2992> legete <3004> (5720)

13:16 anastav <450> (5631) de <1161> paulov <3972> kai <2532> kataseisav <2678> (5660) th <3588> ceiri <5495> eipen <2036> (5627) andrev <435> israhlitai <2475> kai <2532> oi <3588> foboumenoi <5399> (5740) ton <3588> yeon <2316> akousate <191> (5657)

13:17 o <3588> yeov <2316> tou <3588> laou <2992> toutou <5127> israhl <2474> exelexato <1586> (5668) touv <3588> paterav <3962> hmwn <2257> kai <2532> ton <3588> laon <2992> uqwsen <5312> (5656) en <1722> th <3588> paroikia <3940> en <1722> gh <1093> aiguptou <125> kai <2532> meta <3326> bracionov <1023> uqhlou <5308> exhgagen <1806> (5627) autouv <846> ex <1537> authv <846>

13:18 kai <2532> wv <5613> tesserakontaeth <5063> cronon <5550> etropoforhsen <5159> (5656) autouv <846> en <1722> th <3588> erhmw <2048>

13:19 kayelwn <2507> (5631) eynh <1484> epta <2033> en <1722> gh <1093> canaan <5477> kateklhronomhsen <2624> (5656) thn <3588> ghn <1093> autwn <846>

13:20 wv <5613> etesin <2094> tetrakosioiv <5071> kai <2532> penthkonta <4004> kai <2532> meta <3326> tauta <5023> edwken <1325> (5656) kritav <2923> ewv <2193> samouhl <4545> profhtou <4396>

13:21 kakeiyen <2547> hthsanto <154> (5668) basilea <935> kai <2532> edwken <1325> (5656) autoiv <846> o <3588> yeov <2316> ton <3588> saoul <4549> uion <5207> kiv <2797> andra <435> ek <1537> fulhv <5443> beniamin <958> eth <2094> tesserakonta <5062>

13:22 kai <2532> metasthsav <3179> (5660) auton <846> hgeiren <1453> (5656) ton <3588> dauid <1138> autoiv <846> eiv <1519> basilea <935> w <3739> kai <2532> eipen <3004> (5627) marturhsav <3140> (5660) euron <2147> (5627) dauid <1138> ton <3588> tou <3588> iessai <2421> [andra] <435> kata <2596> thn <3588> kardian <2588> mou <3450> ov <3739> poihsei <4160> (5692) panta <3956> ta <3588> yelhmata <2307> mou <3450>

13:23 toutou <5127> o <3588> yeov <2316> apo <575> tou <3588> spermatov <4690> kat <2596> epaggelian <1860> hgagen <71> (5627) tw <3588> israhl <2474> swthra <4990> ihsoun <2424>

13:24 prokhruxantov <4296> (5660) iwannou <2491> pro <4253> proswpou <4383> thv <3588> eisodou <1529> autou <846> baptisma <908> metanoiav <3341> panti <3839> tw <3588> law <2992> israhl <2474>

13:25 wv <5613> de <1161> eplhrou <4137> (5707) iwannhv <2491> ton <3588> dromon <1408> elegen <3004> (5707) ti <5101> eme <1691> uponoeite <5282> (5719) einai <1510> (5750) ouk <3756> eimi <1510> (5748) egw <1473> all <235> idou <2400> (5628) ercetai <2064> (5736) met <3326> eme <1691> ou <3739> ouk <3756> eimi <1510> (5748) axiov <514> to <3588> upodhma <5266> twn <3588> podwn <4228> lusai <3089> (5658)

13:26 andrev <435> adelfoi <80> uioi <5207> genouv <1085> abraam <11> kai <2532> oi <3588> en <1722> umin <5213> foboumenoi <5399> (5740) ton <3588> yeon <2316> hmin <2254> o <3588> logov <3056> thv <3588> swthriav <4991> tauthv <3778> exapestalh <1821> (5648)

13:27 oi <3588> gar <1063> katoikountev <2730> (5723) en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> autwn <846> touton <5126> agnohsantev <50> (5660) kai <2532> tav <3588> fwnav <5456> twn <3588> profhtwn <4396> tav <3588> kata <2596> pan <3956> sabbaton <4521> anaginwskomenav <314> (5746) krinantev <2919> (5660) eplhrwsan <4137> (5656)

13:28 kai <2532> mhdemian <3367> aitian <156> yanatou <2288> eurontev <2147> (5631) hthsanto <154> (5668) pilaton <4091> anaireyhnai <337> (5683) auton <846>

13:29 wv <5613> de <1161> etelesan <5055> (5656) panta <3956> ta <3588> peri <4012> autou <846> gegrammena <1125> (5772) kayelontev <2507> (5631) apo <575> tou <3588> xulou <3586> eyhkan <5087> (5656) eiv <1519> mnhmeion <3419>

13:30 o <3588> de <1161> yeov <2316> hgeiren <1453> (5656) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498>

13:31 ov <3739> wfyh <3700> (5681) epi <1909> hmerav <2250> pleiouv <4119> toiv <3588> sunanabasin <4872> (5631) autw <846> apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> eiv <1519> ierousalhm <2419> oitinev <3748> [nun] <3568> eisin <1510> (5748) marturev <3144> autou <846> prov <4314> ton <3588> laon <2992>

13:32 kai <2532> hmeiv <2249> umav <5209> euaggelizomeya <2097> (5731) thn <3588> prov <4314> touv <3588> paterav <3962> epaggelian <1860> genomenhn <1096> (5637) (13-33) oti <3754> tauthn <3778> o <3588> yeov <2316> ekpeplhrwken <1603> (5758) toiv <3588> teknoiv <5043> hmwn <2257> anasthsav <450> (5660) ihsoun <2424>

13:33 wv <5613> kai <2532> en <1722> tw <3588> qalmw <5568> gegraptai <1125> (5769) tw <3588> deuterw <1208> uiov <5207> mou <3450> ei <1510> (5748) su <4771> egw <1473> shmeron <4594> gegennhka <1080> (5758) se <4571>

13:34 oti <3754> de <1161> anesthsen <450> (5656) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498> mhketi <3371> mellonta <3195> (5723) upostrefein <5290> (5721) eiv <1519> diafyoran <1312> outwv <3779> eirhken <2046> (5758) oti <3754> dwsw <1325> (5692) umin <5213> ta <3588> osia <3741> dauid <1138> ta <3588> pista <4103>

13:35 dioti <1360> kai <2532> en <1722> eterw <2087> legei <3004> (5719) ou <3756> dwseiv <1325> (5692) ton <3588> osion <3741> sou <4675> idein <1492> (5629) diafyoran <1312>

13:36 dauid <1138> men <3303> gar <1063> idia <2398> genea <1074> uphrethsav <5256> (5660) th <3588> tou <3588> yeou <2316> boulh <1012> ekoimhyh <2837> (5681) kai <2532> proseteyh <4369> (5681) prov <4314> touv <3588> paterav <3962> autou <846> kai <2532> eiden <1492> (5627) diafyoran <1312>

13:37 on <3739> de <1161> o <3588> yeov <2316> hgeiren <1453> (5656) ouk <3756> eiden <1492> (5627) diafyoran <1312>

13:38 gnwston <1110> oun <3767> estw <1510> (5749) umin <5213> andrev <435> adelfoi <80> oti <3754> dia <1223> toutou <5127> umin <5213> afesiv <859> amartiwn <266> kataggelletai <2605> (5743)

13:39 kai <2532> apo <575> pantwn <3956> wn <3739> ouk <3756> hdunhyhte <1410> (5675) en <1722> nomw <3551> mwusewv <3475> dikaiwyhnai <1344> (5683) (13-39) en <1722> toutw <5129> pav <3956> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) dikaioutai <1344> (5743)

13:40 blepete <991> (5720) oun <3767> mh <3361> epelyh <1904> (5632) to <3588> eirhmenon <2046> (5772) en <1722> toiv <3588> profhtaiv <4396>

13:41 idete <1492> (5628) oi <3588> katafronhtai <2707> kai <2532> yaumasate <2296> (5657) kai <2532> afanisyhte <853> (5682) oti <3754> ergon <2041> ergazomai <2038> (5736) egw <1473> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> umwn <5216> ergon <2041> o <3739> ou <3756> mh <3361> pisteushte <4100> (5661) ean <1437> tiv <5100> ekdihghtai <1555> (5741) umin <5213>

13:42 exiontwn <1826> (5654) de <1161> autwn <846> parekaloun <3870> (5707) eiv <1519> to <3588> metaxu <3342> sabbaton <4521> lalhyhnai <2980> (5683) autoiv <846> ta <3588> rhmata <4487> tauta <3778>

13:43 luyeishv <3089> (5685) de <1161> thv <3588> sunagwghv <4864> hkolouyhsan <190> (5656) polloi <4183> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> twn <3588> sebomenwn <4576> (5740) proshlutwn <4339> tw <3588> paulw <3972> kai <2532> tw <3588> barnaba <921> oitinev <3748> proslalountev <4354> (5723) autoiv <846> epeiyon <3982> (5707) autouv <846> prosmenein <4357> (5721) th <3588> cariti <5485> tou <3588> yeou <2316>

13:44 tw <3588> de <1161> ercomenw <2064> (5740) sabbatw <4521> scedon <4975> pasa <3956> h <3588> poliv <4172> sunhcyh <4863> (5681) akousai <191> (5658) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316>

13:45 idontev <1492> (5631) de <1161> oi <3588> ioudaioi <2453> touv <3588> oclouv <3793> eplhsyhsan <4130> (5681) zhlou <2205> kai <2532> antelegon <483> (5707) toiv <3588> upo <5259> paulou <3972> laloumenoiv <2980> (5746) blasfhmountev <987> (5723)

13:46 parrhsiasamenoi <3955> (5666) te <5037> o <3588> paulov <3972> kai <2532> o <3588> barnabav <921> eipan <3004> (5627) umin <5213> hn <1510> (5713) anagkaion <316> prwton <4412> lalhyhnai <2980> (5683) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> epeidh <1894> apwyeisye <683> (5736) auton <846> kai <2532> ouk <3756> axiouv <514> krinete <2919> (5719) eautouv <1438> thv <3588> aiwniou <166> zwhv <2222> idou <2400> (5628) strefomeya <4762> (5743) eiv <1519> ta <3588> eynh <1484>

13:47 outwv <3779> gar <1063> entetaltai <1781> (5769) hmin <2254> o <3588> kuriov <2962> teyeika <5087> (5758) se <4571> eiv <1519> fwv <5457> eynwn <1484> tou <3588> einai <1510> (5750) se <4571> eiv <1519> swthrian <4991> ewv <2193> escatou <2078> thv <3588> ghv <1093>

13:48 akouonta <191> (5723) de <1161> ta <3588> eynh <1484> ecairon <5463> (5707) kai <2532> edoxazon <1392> (5707) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> episteusan <4100> (5656) osoi <3745> hsan <1510> (5713) tetagmenoi <5021> (5772) eiv <1519> zwhn <2222> aiwnion <166>

13:49 diefereto <1308> (5712) de <1161> o <3588> logov <3056> tou <3588> kuriou <2962> di <1223> olhv <3650> thv <3588> cwrav <5561>

13:50 oi <3588> de <1161> ioudaioi <2453> parwtrunan <3951> (5656) tav <3588> sebomenav <4576> (5740) gunaikav <1135> tav <3588> euschmonav <2158> kai <2532> touv <3588> prwtouv <4413> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> ephgeiran <1892> (5656) diwgmon <1375> epi <1909> ton <3588> paulon <3972> kai <2532> barnaban <921> kai <2532> exebalon <1544> (5627) autouv <846> apo <575> twn <3588> oriwn <3725> autwn <846>

13:51 oi <3588> de <1161> ektinaxamenoi <1621> (5671) ton <3588> koniorton <2868> twn <3588> podwn <4228> ep <1909> autouv <846> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> ikonion <2430>

13:52 oi <3588> te <5037> mayhtai <3101> eplhrounto <4137> (5712) carav <5479> kai <2532> pneumatov <4151> agiou <40>

14:1 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> ikoniw <2430> kata <2596> to <3588> auto <846> eiselyein <1525> (5629) autouv <846> eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> lalhsai <2980> (5658) outwv <3779> wste <5620> pisteusai <4100> (5658) ioudaiwn <2453> te <5037> kai <2532> ellhnwn <1672> polu <4183> plhyov <4128>

14:2 oi <3588> de <1161> apeiyhsantev <544> (5660) ioudaioi <2453> ephgeiran <1892> (5656) kai <2532> ekakwsan <2559> (5656) tav <3588> qucav <5590> twn <3588> eynwn <1484> kata <2596> twn <3588> adelfwn <80>

14:3 ikanon <2425> men <3303> oun <3767> cronon <5550> dietriqan <1304> (5656) parrhsiazomenoi <3955> (5740) epi <1909> tw <3588> kuriw <2962> tw <3588> marturounti <3140> (5723) tw <3588> logw <3056> thv <3588> caritov <5485> autou <846> didonti <1325> (5723) shmeia <4592> kai <2532> terata <5059> ginesyai <1096> (5738) dia <1223> twn <3588> ceirwn <5495> autwn <846>

14:4 escisyh <4977> (5681) de <1161> to <3588> plhyov <4128> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> oi <3588> men <3303> hsan <1510> (5713) sun <4862> toiv <3588> ioudaioiv <2453> oi <3588> de <1161> sun <4862> toiv <3588> apostoloiv <652>

14:5 wv <5613> de <1161> egeneto <1096> (5633) ormh <3730> twn <3588> eynwn <1484> te <5037> kai <2532> ioudaiwn <2453> sun <4862> toiv <3588> arcousin <758> autwn <846> ubrisai <5195> (5658) kai <2532> liyobolhsai <3036> (5658) autouv <846>

14:6 sunidontev <4894> (5631) katefugon <2703> (5627) eiv <1519> tav <3588> poleiv <4172> thv <3588> lukaoniav <3071> lustran <3082> kai <2532> derbhn <1191> kai <2532> thn <3588> pericwron <4066>

14:7 kakei <2546> euaggelizomenoi <2097> (5734) hsan <1510> (5713)

14:8 kai <2532> tiv <5100> anhr <435> adunatov <102> en <1722> lustroiv <3082> toiv <3588> posin <4228> ekayhto <2521> (5711) cwlov <5560> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> autou <846> ov <3739> oudepote <3763> periepathsen <4043> (5656)

14:9 outov <3778> hkouen <191> (5707) tou <3588> paulou <3972> lalountov <2980> (5723) ov <3739> atenisav <816> (5660) autw <846> kai <2532> idwn <1492> (5631) oti <3754> ecei <2192> (5719) pistin <4102> tou <3588> swyhnai <4982> (5683)

14:10 eipen <2036> (5627) megalh <3173> fwnh <5456> anasthyi <450> (5628) epi <1909> touv <3588> podav <4228> sou <4675> oryov <3717> kai <2532> hlato <242> (5662) kai <2532> periepatei <4043> (5707)

14:11 oi <3588> te <5037> ocloi <3793> idontev <1492> (5631) o <3739> epoihsen <4160> (5656) paulov <3972> ephran <1869> (5656) thn <3588> fwnhn <5456> autwn <846> lukaonisti <3072> legontev <3004> (5723) oi <3588> yeoi <2316> omoiwyentev <3666> (5685) anyrwpoiv <444> katebhsan <2597> (5627) prov <4314> hmav <2248>

14:12 ekaloun <2564> (5707) te <5037> ton <3588> barnaban <921> dia <2203> ton <3588> de <1161> paulon <3972> ermhn <2060> epeidh <1894> autov <846> hn <1510> (5713) o <3588> hgoumenov <2233> (5740) tou <3588> logou <3056>

14:13 o <3588> te <5037> iereuv <2409> tou <3588> diov <2203> tou <3588> ontov <1510> (5752) pro <4253> thv <3588> polewv <4172> taurouv <5022> kai <2532> stemmata <4725> epi <1909> touv <3588> pulwnav <4440> enegkav <5342> (5660) sun <4862> toiv <3588> ocloiv <3793> hyelen <2309> (5707) yuein <2380> (5721)

14:14 akousantev <191> (5660) de <1161> oi <3588> apostoloi <652> barnabav <921> kai <2532> paulov <3972> diarrhxantev <1284> (5660) ta <3588> imatia <2440> eautwn <1438> exephdhsan <1530> (5656) eiv <1519> ton <3588> oclon <3793> krazontev <2896> (5723)

14:15 kai <2532> legontev <3004> (5723) andrev <435> ti <5101> tauta <5023> poieite <4160> (5719) kai <2532> hmeiv <2249> omoiopayeiv <3663> esmen <1510> (5748) umin <5213> anyrwpoi <444> euaggelizomenoi <2097> (5734) umav <5209> apo <575> toutwn <5130> twn <3588> mataiwn <3152> epistrefein <1994> (5721) epi <1909> yeon <2316> zwnta <2198> (5723) ov <3739> epoihsen <4160> (5656) ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> panta <3956> ta <3588> en <1722> autoiv <846>

14:16 ov <3739> en <1722> taiv <3588> parwchmenaiv <3944> (5768) geneaiv <1074> eiasen <1439> (5656) panta <3956> ta <3588> eynh <1484> poreuesyai <4198> (5738) taiv <3588> odoiv <3598> autwn <846>

14:17 kaitoi <2543> ouk <3756> amarturon <267> auton <846> afhken <863> (5656) agayourgwn <14> (5723) ouranoyen <3771> umin <5213> uetouv <5205> didouv <1325> (5723) kai <2532> kairouv <2540> karpoforouv <2593> empiplwn <1705> (5723) trofhv <5160> kai <2532> eufrosunhv <2167> tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216>

14:18 kai <2532> tauta <5023> legontev <3004> (5723) moliv <3433> katepausan <2664> (5656) touv <3588> oclouv <3793> tou <3588> mh <3361> yuein <2380> (5721) autoiv <846>

14:19 ephlyan <1904> (5656) de <1161> apo <575> antioceiav <490> kai <2532> ikoniou <2430> ioudaioi <2453> kai <2532> peisantev <3982> (5660) touv <3588> oclouv <3793> kai <2532> liyasantev <3034> (5660) ton <3588> paulon <3972> esuron <4951> (5707) exw <1854> thv <3588> polewv <4172> nomizontev <3543> (5723) auton <846> teynhkenai <2348> (5760)

14:20 kuklwsantwn <2944> (5660) de <1161> twn <3588> mayhtwn <3101> auton <846> anastav <450> (5631) eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> th <3588> epaurion <1887> exhlyen <1831> (5627) sun <4862> tw <3588> barnaba <921> eiv <1519> derbhn <1191>

14:21 euaggelisamenoi <2097> (5671) te <5037> thn <3588> polin <4172> ekeinhn <1565> kai <2532> mayhteusantev <3100> (5660) ikanouv <2425> upestreqan <5290> (5656) eiv <1519> thn <3588> lustran <3082> kai <2532> eiv <1519> ikonion <2430> kai <2532> [eiv] <1519> antioceian <490>

14:22 episthrizontev <1991> (5723) tav <3588> qucav <5590> twn <3588> mayhtwn <3101> parakalountev <3870> (5723) emmenein <1696> (5721) th <3588> pistei <4102> kai <2532> oti <3754> dia <1223> pollwn <4183> yliqewn <2347> dei <1163> (5904) hmav <2248> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>

14:23 ceirotonhsantev <5500> (5660) de <1161> autoiv <846> kat <2596> ekklhsian <1577> presbuterouv <4245> proseuxamenoi <4336> (5666) meta <3326> nhsteiwn <3521> pareyento <3908> (5639) autouv <846> tw <3588> kuriw <2962> eiv <1519> on <3739> pepisteukeisan <4100> (5715)TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org