NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 13:14

13:14 autoi <846> de <1161> dielyontev <1330> (5631) apo <575> thv <3588> perghv <4011> paregenonto <3854> (5633) eiv <1519> antioceian <490> thn <3588> pisidian <4099> kai <2532> elyontev <2064> (5631) eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> th <3588> hmera <2250> twn <3588> sabbatwn <4521> ekayisan <2523> (5656)

Acts 13:27

13:27 oi <3588> gar <1063> katoikountev <2730> (5723) en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> autwn <846> touton <5126> agnohsantev <50> (5660) kai <2532> tav <3588> fwnav <5456> twn <3588> profhtwn <4396> tav <3588> kata <2596> pan <3956> sabbaton <4521> anaginwskomenav <314> (5746) krinantev <2919> (5660) eplhrwsan <4137> (5656)

Acts 13:42

13:42 exiontwn <1826> (5654) de <1161> autwn <846> parekaloun <3870> (5707) eiv <1519> to <3588> metaxu <3342> sabbaton <4521> lalhyhnai <2980> (5683) autoiv <846> ta <3588> rhmata <4487> tauta <3778>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org