NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 12:21

12:21 takth <5002> de <1161> hmera <2250> [o] <3588> hrwdhv <2264> endusamenov <1746> (5671) esyhta <2066> basilikhn <937> kayisav <2523> (5660) epi <1909> tou <3588> bhmatov <968> edhmhgorei <1215> (5707) prov <4314> autouv <846>

Acts 12:23

12:23 paracrhma <3916> de <1161> epataxen <3960> (5656) auton <846> aggelov <32> kuriou <2962> any <473> wn <3739> ouk <3756> edwken <1325> (5656) thn <3588> doxan <1391> tw <3588> yew <2316> kai <2532> genomenov <1096> (5637) skwlhkobrwtov <4662> exequxen <1634> (5656)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org