NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 12:12

12:12 sunidwn <4894> (5631) te <5037> hlyen <2064> (5627) epi <1909> thn <3588> oikian <3614> thv <3588> mariav <3137> thv <3588> mhtrov <3384> iwannou <2491> tou <3588> epikaloumenou <1941> (5746) markou <3138> ou <3757> hsan <1510> (5713) ikanoi <2425> sunhyroismenoi <4867> (5772) kai <2532> proseucomenoi <4336> (5740)

Acts 12:25

12:25 barnabav <921> de <1161> kai <2532> saulov <4569> upestreqan <5290> (5656) eiv <1519> ierousalhm <2419> plhrwsantev <4137> (5660) thn <3588> diakonian <1248> sumparalabontev <4838> (5631) iwannhn <2491> ton <3588> epiklhyenta <1941> (5685) markon <3138>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org