NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 11:29

11:29 twn <3588> de <1161> mayhtwn <3101> kaywv <2531> euporeito <2141> (5710) tiv <5100> wrisan <3724> (5656) ekastov <1538> autwn <846> eiv <1519> diakonian <1248> pemqai <3992> (5658) toiv <3588> katoikousin <2730> (5723) en <1722> th <3588> ioudaia <2449> adelfoiv <80>

Acts 24:17

24:17 di <1223> etwn <2094> de <1161> pleionwn <4119> elehmosunav <1654> poihswn <4160> (5694) eiv <1519> to <3588> eynov <1484> mou <3450> paregenomhn <3854> (5633) kai <2532> prosforav <4376>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org