NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 11:27-30

11:27 en <1722> tautaiv <3778> de <1161> taiv <3588> hmeraiv <2250> kathlyon <2718> (5627) apo <575> ierosolumwn <2414> profhtai <4396> eiv <1519> antioceian <490>

11:28 anastav <450> (5631) de <1161> eiv <1520> ex <1537> autwn <846> onomati <3686> agabov <13> eshmainen <4591> (5707) dia <1223> tou <3588> pneumatov <4151> limon <3042> megalhn <3173> mellein <3195> (5721) esesyai <1510> (5705) ef <1909> olhn <3650> thn <3588> oikoumenhn <3625> htiv <3748> egeneto <1096> (5633) epi <1909> klaudiou <2804>

11:29 twn <3588> de <1161> mayhtwn <3101> kaywv <2531> euporeito <2141> (5710) tiv <5100> wrisan <3724> (5656) ekastov <1538> autwn <846> eiv <1519> diakonian <1248> pemqai <3992> (5658) toiv <3588> katoikousin <2730> (5723) en <1722> th <3588> ioudaia <2449> adelfoiv <80>

11:30 o <3739> kai <2532> epoihsan <4160> (5656) aposteilantev <649> (5660) prov <4314> touv <3588> presbuterouv <4245> dia <1223> ceirov <5495> barnaba <921> kai <2532> saulou <4569>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org