NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 10:40-42

10:40 touton <5126> o <3588> yeov <2316> hgeiren <1453> (5656) th <3588> trith <5154> hmera <2250> kai <2532> edwken <1325> (5656) auton <846> emfanh <1717> genesyai <1096> (5635)

10:41 ou <3756> panti <3956> tw <3588> law <2992> alla <235> martusin <3144> toiv <3588> prokeceirotonhmenoiv <4401> (5772) upo <5259> tou <3588> yeou <2316> hmin <2254> oitinev <3748> sunefagomen <4906> (5627) kai <2532> sunepiomen <4844> (5627) autw <846> meta <3326> to <3588> anasthnai <450> (5629) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498>

10:42 kai <2532> parhggeilen <3853> (5656) hmin <2254> khruxai <2784> (5658) tw <3588> law <2992> kai <2532> diamarturasyai <1263> (5664) oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> wrismenov <3724> (5772) upo <5259> tou <3588> yeou <2316> krithv <2923> zwntwn <2198> (5723) kai <2532> nekrwn <3498>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org