NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 10:2

10:2 eusebhv <2152> kai <2532> foboumenov <5399> (5740) ton <3588> yeon <2316> sun <4862> panti <3956> tw <3588> oikw <3624> autou <846> poiwn <4160> (5723) elehmosunav <1654> pollav <4183> tw <3588> law <2992> kai <2532> deomenov <1189> (5740) tou <3588> yeou <2316> dia <1223> pantov <3956>

Acts 10:7

10:7 wv <5613> de <1161> aphlyen <565> (5627) o <3588> aggelov <32> o <3588> lalwn <2980> (5723) autw <846> fwnhsav <5455> (5660) duo <1417> twn <3588> oiketwn <3610> kai <2532> stratiwthn <4757> eusebh <2152> twn <3588> proskarterountwn <4342> (5723) autw <846>

Acts 13:42-43

13:42 exiontwn <1826> (5654) de <1161> autwn <846> parekaloun <3870> (5707) eiv <1519> to <3588> metaxu <3342> sabbaton <4521> lalhyhnai <2980> (5683) autoiv <846> ta <3588> rhmata <4487> tauta <3778>

13:43 luyeishv <3089> (5685) de <1161> thv <3588> sunagwghv <4864> hkolouyhsan <190> (5656) polloi <4183> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> twn <3588> sebomenwn <4576> (5740) proshlutwn <4339> tw <3588> paulw <3972> kai <2532> tw <3588> barnaba <921> oitinev <3748> proslalountev <4354> (5723) autoiv <846> epeiyon <3982> (5707) autouv <846> prosmenein <4357> (5721) th <3588> cariti <5485> tou <3588> yeou <2316>

Acts 13:50

13:50 oi <3588> de <1161> ioudaioi <2453> parwtrunan <3951> (5656) tav <3588> sebomenav <4576> (5740) gunaikav <1135> tav <3588> euschmonav <2158> kai <2532> touv <3588> prwtouv <4413> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> ephgeiran <1892> (5656) diwgmon <1375> epi <1909> ton <3588> paulon <3972> kai <2532> barnaban <921> kai <2532> exebalon <1544> (5627) autouv <846> apo <575> twn <3588> oriwn <3725> autwn <846>

Acts 17:4

17:4 kai <2532> tinev <5100> ex <1537> autwn <846> epeisyhsan <3982> (5681) kai <2532> proseklhrwyhsan <4345> (5681) tw <3588> paulw <3972> kai <2532> [tw] <3588> sila <4609> twn <3588> te <5037> sebomenwn <4576> (5740) ellhnwn <1672> plhyov <4128> polu <4183> gunaikwn <1135> te <5037> twn <3588> prwtwn <4413> ouk <3756> oligai <3641>

Acts 18:7

18:7 kai <2532> metabav <3327> (5631) ekeiyen <1564> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> oikian <3614> tinov <5100> onomati <3686> titiou <5103> ioustou <2459> sebomenou <4576> (5740) ton <3588> yeon <2316> ou <3739> h <3588> oikia <3614> hn <1510> (5713) sunomorousa <4927> (5723) th <3588> sunagwgh <4864>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org