NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 10:2

10:2 eusebhv <2152> kai <2532> foboumenov <5399> (5740) ton <3588> yeon <2316> sun <4862> panti <3956> tw <3588> oikw <3624> autou <846> poiwn <4160> (5723) elehmosunav <1654> pollav <4183> tw <3588> law <2992> kai <2532> deomenov <1189> (5740) tou <3588> yeou <2316> dia <1223> pantov <3956>

Acts 10:30

10:30 kai <2532> o <3588> kornhliov <2883> efh <5346> (5713) apo <575> tetarthv <5067> hmerav <2250> mecri <3360> tauthv <3778> thv <3588> wrav <5610> hmhn <1510> (5713) thn <3588> enathn <1766> proseucomenov <4336> (5740) en <1722> tw <3588> oikw <3624> mou <3450> kai <2532> idou <2400> (5628) anhr <435> esth <2476> (5627) enwpion <1799> mou <3450> en <1722> esyhti <2066> lampra <2986>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org