NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Titus 3:8

3:8 pistov <4103> o <3588> logov <3056> kai <2532> peri <4012> toutwn <5130> boulomai <1014> (5736) se <4571> diabebaiousyai <1226> (5738) ina <2443> frontizwsin <5431> (5725) kalwn <2570> ergwn <2041> proistasyai <4291> (5733) oi <3588> pepisteukotev <4100> (5761) yew <2316> tauta <5023> estin <1510> (5748) kala <2570> kai <2532> wfelima <5624> toiv <3588> anyrwpoiv <444>

Titus 3:14

3:14 manyanetwsan <3129> (5720) de <1161> kai <2532> oi <3588> hmeteroi <2251> kalwn <2570> ergwn <2041> proistasyai <4291> (5733) eiv <1519> tav <3588> anagkaiav <316> creiav <5532> ina <2443> mh <3361> wsin <1510> (5753) akarpoi <175>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.06 seconds
powered by bible.org