NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Titus 3:4-7

3:4 ote <3753> de <1161> h <3588> crhstothv <5544> kai <2532> h <3588> filanyrwpia <5363> epefanh <2014> (5648) tou <3588> swthrov <4990> hmwn <2257> yeou <2316>

3:5 ouk <3756> ex <1537> ergwn <2041> twn <3588> en <1722> dikaiosunh <1343> a <3739> epoihsamen <4160> (5656) hmeiv <2249> alla <235> kata <2596> to <3588> autou <846> eleov <1656> eswsen <4982> (5656) hmav <2248> dia <1223> loutrou <3067> paliggenesiav <3824> kai <2532> anakainwsewv <342> pneumatov <4151> agiou <40>

3:6 ou <3739> execeen <1632> (5656) ef <1909> hmav <2248> plousiwv <4146> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> swthrov <4990> hmwn <2257>

3:7 ina <2443> dikaiwyentev <1344> (5685) th <3588> ekeinou <1565> cariti <5485> klhronomoi <2818> genhywmen <1096> (5680) kat <2596> elpida <1680> zwhv <2222> aiwniou <166>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org