NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 9:21-23

9:21 h <2228> ouk <3756> ecei <2192> (5719) exousian <1849> o <3588> kerameuv <2763> tou <3588> phlou <4081> ek <1537> tou <3588> autou <846> furamatov <5445> poihsai <4160> (5658) o <3739> men <3303> eiv <1519> timhn <5092> skeuov <4632> o <3739> de <1161> eiv <1519> atimian <819>

9:22 ei <1487> de <1161> yelwn <2309> (5723) o <3588> yeov <2316> endeixasyai <1731> (5670) thn <3588> orghn <3709> kai <2532> gnwrisai <1107> (5658) to <3588> dunaton <1415> autou <846> hnegken <5342> (5656) en <1722> pollh <4183> makroyumia <3115> skeuh <4632> orghv <3709> kathrtismena <2675> (5772) eiv <1519> apwleian <684>

9:23 ina <2443> gnwrish <1107> (5661) ton <3588> plouton <4149> thv <3588> doxhv <1391> autou <846> epi <1909> skeuh <4632> eleouv <1656> a <3739> prohtoimasen <4282> (5656) eiv <1519> doxan <1391>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org