NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 8:23

8:23 ou <3756> monon <3440> de <1161> alla <235> kai <2532> autoi <846> thn <3588> aparchn <536> tou <3588> pneumatov <4151> econtev <2192> (5723) [hmeiv] <2249> kai <2532> autoi <846> en <1722> eautoiv <1438> stenazomen <4727> (5719) uioyesian <5206> apekdecomenoi <553> (5740) thn <3588> apolutrwsin <629> tou <3588> swmatov <4983> hmwn <2257>

Romans 11:16

11:16 ei <1487> de <1161> h <3588> aparch <536> agia <40> kai <2532> to <3588> furama <5445> kai <2532> ei <1487> h <3588> riza <4491> agia <40> kai <2532> oi <3588> kladoi <2798>

Romans 16:5

16:5 kai <2532> thn <3588> kat <2596> oikon <3624> autwn <846> ekklhsian <1577> aspasasye <782> (5663) epaineton <1866> ton <3588> agaphton <27> mou <3450> ov <3739> estin <1510> (5748) aparch <536> thv <3588> asiav <773> eiv <1519> criston <5547>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org