NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 8:1

8:1 ouden <3762> ara <686> nun <3568> katakrima <2631> toiv <3588> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

Romans 8:17-18

8:17 ei <1487> de <1161> tekna <5043> kai <2532> klhronomoi <2818> klhronomoi <2818> men <3303> yeou <2316> sugklhronomoi <4789> de <1161> cristou <5547> eiper <1512> sumpascomen <4841> (5719) ina <2443> kai <2532> sundoxasywmen <4888> (5686)

8:18 logizomai <3049> (5736) gar <1063> oti <3754> ouk <3756> axia <514> ta <3588> payhmata <3804> tou <3588> nun <3568> kairou <2540> prov <4314> thn <3588> mellousan <3195> (5723) doxan <1391> apokalufyhnai <601> (5683) eiv <1519> hmav <2248>

Romans 8:33-35

8:33 tiv <5101> egkalesei <1458> (5692) kata <2596> eklektwn <1588> yeou <2316> yeov <2316> o <3588> dikaiwn <1344> (5723)

8:34 tiv <5101> o <3588> katakrinwn <2632> (5723) <2632> (5694) cristov <5547> [ihsouv] <2424> o <3588> apoyanwn <599> (5631) mallon <3123> de <1161> egeryeiv <1453> (5685) [ek <1537> nekrwn] <3498> ov <3739> estin <1510> (5748) en <1722> dexia <1188> tou <3588> yeou <2316> ov <3739> kai <2532> entugcanei <1793> (5719) uper <5228> hmwn <2257>

8:35 tiv <5101> hmav <2248> cwrisei <5563> (5692) apo <575> thv <3588> agaphv <26> tou <3588> cristou <5547> yliqiv <2347> h <2228> stenocwria <4730> h <2228> diwgmov <1375> h <2228> limov <3042> h <2228> gumnothv <1132> h <2228> kindunov <2794> h <2228> macaira <3162>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org