NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 7:2-3

7:2 h <3588> gar <1063> upandrov <5220> gunh <1135> tw <3588> zwnti <2198> (5723) andri <435> dedetai <1210> (5769) nomw <3551> ean <1437> de <1161> apoyanh <599> (5632) o <3588> anhr <435> kathrghtai <2673> (5769) apo <575> tou <3588> nomou <3551> tou <3588> androv <435>

7:3 ara <686> oun <3767> zwntov <2198> (5723) tou <3588> androv <435> moicaliv <3428> crhmatisei <5537> (5692) ean <1437> genhtai <1096> (5638) andri <435> eterw <2087> ean <1437> de <1161> apoyanh <599> (5632) o <3588> anhr <435> eleuyera <1658> estin <1510> (5748) apo <575> tou <3588> nomou <3551> tou <3588> mh <3361> einai <1510> (5750) authn <846> moicalida <3428> genomenhn <1096> (5637) andri <435> eterw <2087>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org