NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 5:9-10

5:9 pollw <4183> oun <3767> mallon <3123> dikaiwyentev <1344> (5685) nun <3568> en <1722> tw <3588> aimati <129> autou <846> swyhsomeya <4982> (5701) di <1223> autou <846> apo <575> thv <3588> orghv <3709>

5:10 ei <1487> gar <1063> ecyroi <2190> ontev <1510> (5752) kathllaghmen <2644> (5648) tw <3588> yew <2316> dia <1223> tou <3588> yanatou <2288> tou <3588> uiou <5207> autou <846> pollw <4183> mallon <3123> katallagentev <2644> (5651) swyhsomeya <4982> (5701) en <1722> th <3588> zwh <2222> autou <846>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org