NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 5:6-10

5:6 ei <1487> ge <1065> cristov <5547> ontwn <1510> (5752) hmwn <2257> asyenwn <772> eti <2089> kata <2596> kairon <2540> uper <5228> asebwn <765> apeyanen <599> (5627)

5:7 moliv <3433> gar <1063> uper <5228> dikaiou <1342> tiv <5100> apoyaneitai <599> (5695) uper <5228> gar <1063> tou <3588> agayou <18> taca <5029> tiv <5100> kai <2532> tolma <5111> (5719) apoyanein <599> (5629)

5:8 sunisthsin <4921> (5719) de <1161> thn <3588> eautou <1438> agaphn <26> eiv <1519> hmav <2248> o <3588> yeov <2316> oti <3754> eti <2089> amartwlwn <268> ontwn <1510> (5752) hmwn <2257> cristov <5547> uper <5228> hmwn <2257> apeyanen <599> (5627)

5:9 pollw <4183> oun <3767> mallon <3123> dikaiwyentev <1344> (5685) nun <3568> en <1722> tw <3588> aimati <129> autou <846> swyhsomeya <4982> (5701) di <1223> autou <846> apo <575> thv <3588> orghv <3709>

5:10 ei <1487> gar <1063> ecyroi <2190> ontev <1510> (5752) kathllaghmen <2644> (5648) tw <3588> yew <2316> dia <1223> tou <3588> yanatou <2288> tou <3588> uiou <5207> autou <846> pollw <4183> mallon <3123> katallagentev <2644> (5651) swyhsomeya <4982> (5701) en <1722> th <3588> zwh <2222> autou <846>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org